Kolejna nowość na targach IFA – smartwatch Sony SmartBand Talk

Wczo­raj pisałem o smar­twat­chu z pro­duktów ty­pu pre­mium. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o urzą­dze­niu już nie pre­zen­tu­ją­cym się tak im­po­nu­ją­co, jed­nak na­dal to jest pro­dukt wart na­szej uwa­gi – cho­ciaż­by ze wzglę­du na mar­kę pro­du­cen­ta. Mo­wa o ze­gar­ku mar­ki So­ny. Cze­go mo­że­my się spo­dzie­wać po no­wym pro­duk­cie od fir­my, któ­ra naj­wy­tr­wa­lej sie­dzi w smar­twat­chach?

Sony Smartband

Obrazek pobrany z sonymobile.com

Prze­de wszyst­kim, w prze­ci­wień­stwie do So­ny Smar­twatch 3, ma być znacz­nie prost­szy. Bę­dzie to ze­ga­rek cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się znacz­nie dłuż­szym cza­sem pra­cy na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu. Zaw­dzię­czać to ma mię­dzy in­ny­mi za­sto­so­wa­niu elek­tro­nicz­ne­go pa­pie­ru ja­ko wy­świe­tla­cza (zna­ne­go cho­ciaż­by z ze­gar­ka Peb­ble). Pro­du­cent po­sta­no­wił rów­nież wpro­wa­dzić do in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka au­tor­ski sys­tem, po­zwo­la­ją­cy na mniej­sze zu­ży­cie ener­gii. We­dług in­for­ma­cji za­bie­gi te po­zwo­lą na wy­dłu­że­nie pra­cy do 3 dni.

Sony Smartband front

Obrazek z sonymobile.com

Smar­twatch So­ny Smart­band prze­zna­czo­ny jest przede wszyst­kim dla osób ak­tyw­nych. Dzię­ki mno­go­ści czuj­ni­ków ru­chu ma roz­róż­niać ro­dzaj wy­ko­ny­wa­nych ak­tyw­no­ści fi­zycz­nych. Do­dat­ko­wo urzą­dze­nie zo­sta­ło wzbo­ga­co­ne w gło­śnik oraz mi­kro­fon co po­zwo­li na pro­wa­dze­nie roz­mów te­le­fo­nicz­nych. Stan­dar­dem na­to­miast sta­je się już wo­do­od­por­ność.

Urzą­dze­nie zo­sta­ło wy­ce­nio­ne na 160 Eu­ro. W sto­sun­ku do kon­ku­ren­cji to kwo­ta dość wy­so­ka. Są­dzę jed­nak, że du­ża ry­wa­li­za­cja na ryn­ku spo­wo­du­je, że ce­na szyb­ko się zmie­ni.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na