Kolejny smartwatch z dobrym czasem pracy

Sma­r­twa­t­che aktu­­a­l­nie dostępne na rynku dzielą się na takie, które mają piękne wyświe­­tla­­cze i dużo fun­k­cji oraz takie, które wytrzy­­mują długi czas na bate­­rii. Tym­cza­­sem poja­­wiła się firma Vec­tor, pre­­ze­n­tu­jąca swój inte­­li­­gentny zega­­rek, który nie­­stety też póki co posiada zalety jedy­nie w jed­nej z tych kate­­go­­rii.

Vector smartwatch

Cechą cha­­ra­k­te­­ry­­styczną tego sma­r­twa­t­cha przede wszy­st­kim jest długi czas pracy. Według pro­­du­­centa zega­­rek będzie fun­k­cjo­­no­­wał nawet 30 dni na poje­­dy­n­czym łado­­wa­­niu. To wynik z pew­no­­­ścią bar­dzo dobry, lecz nie mógł on zostać osią­­gnięty gdyby nie kilka kom­pro­­mi­­sów.

Przede wszy­st­kim – mono­ch­ro­ma­tyczny ekran, który nie jest doty­­kowy. Całość ope­­ra­­cji będziemy wyko­­ny­­wać za pomocą fizy­cz­nych przy­­ci­­sków. Nie zmie­­nia to jed­nak faktu, że jest on sma­r­twa­t­chem i musi posia­­dać kilka fun­k­cji świa­d­czą­­cych o byciu „smart”. Nie mogło zabra­k­nąć powia­­do­­mień doty­­czą­­cych wia­­do­­mo­­­ści oraz połą­­czeń. Doda­t­kowo, zgo­d­nie z popu­­la­r­nym tre­n­dem, moni­­to­­ruje on naszą akty­w­ność oraz sen. War­tym uwagi ele­­me­n­tem sma­r­twa­t­cha jest fakt, że posiada on moż­li­­wość insta­­la­­cji apli­­ka­­cji od zewnę­trz­nych pro­­du­­ce­n­tów. Nie spo­­dzie­­wa­ł­bym się jed­nak ich zbyt dużej liczby, ponie­­waż będzie to auto­r­ski sys­tem pro­­du­­centa. Zega­­rek ma wspó­ł­pra­­co­­wać z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szymi sys­te­­mami mobi­l­nymi czyli Android, iOS oraz Win­dows Phone.

Vector smartwatch

Warto rów­nież zwró­­cić uwagę na design urzą­­dze­­nia. Do wyboru bowiem mamy wer­sję zarówno z okrą­­głym, jak i pro­­sto­­ką­t­nym wyświe­­tla­­czem – oba w wer­sjach z gumo­­wym lub skó­­rza­­nym paskiem czy też z meta­­lową bra­n­so­­letą. Każdy z nich ma być rów­nież wodo­­o­d­porny.

W kwe­­stii ceny wia­­domo jedy­­nie o róż­nicy ceno­­wej mię­­dzy wer­sją z pro­­sto­­kątną i okrą­­głą tar­czą. Ta pier­w­sza nazy­­wana Meri­­dian kosz­to­­wać ma 199 euro, nato­­miast druga zwana Luną – 349 euro. Nie są to ceny niskie, jed­nak w tym przy­­pa­d­ku mamy do czy­nie­nia z bar­dziej tra­­dy­­cyj­nymi, ele­­gan­c­kimi zegar­kami z doda­t­kami smart, a nie z typo­wymi sma­r­twa­t­chami i pod tym wzglę­­dem należy je roz­pa­try­wać.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na