Smartwatch Kruger&Matz za rozsądne pieniądze

Ko­lej­ny pro­du­cent wkro­czył ze swo­im smar­twat­chem. Co zna­j­dzie­­my w smar­twat­chu Kru­ge­r&Matz Clas­sic? Wszyst­ko to, cze­go spo­dzie­wać się mo­że­my w je­go kla­sie ce­no­wej.

kruger&matz classic smartwatch

Obrazek pobrany z strony krugermatz.com

Prze­de wszyst­kim od­czy­ty­wa­nie po­wia­do­mień z smart­pho­na, od­bie­ra­nie oraz wy­ko­ny­wa­nie po­łą­czeń (dzię­ki do­łą­czo­ne­mu gło­śni­ko­wi oraz mi­kro­fo­no­wi), ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym. Ma­ło? Ma­my jeszcze moż­li­wość ste­ro­wa­nia apa­ra­tem fo­to­gra­ficz­nym, kro­ko­mierzem czy też lo­ka­li­za­torem. Wszyst­ko to wy­ko­ny­wać bę­dzie­my na urzą­dze­niu z tar­czą wiel­ko­ści 1,6 ca­la, dzia­ła­ją­cym na sys­te­mie Lin­klt Li­nux.

We­dług pro­du­cen­ta pod­czas stan­dar­do­we­go użyt­ko­wa­nia ba­te­ria po­win­na star­czyć na nie­ca­łe 2 dni pra­cy, co jest obec­nie stan­dar­dem na ryn­ku smar­twat­chy. Do­dat­ko­wo ca­łość kon­struk­cji ma być ku­rzo- i wo­do­od­por­na.

Ze­ga­rek współ­pra­co­wać ma z sys­te­ma­mi An­dro­id 4.3 oraz iOS 7 lub now­szy­mi za po­mo­cą in­ter­fej­su Blu­eto­oth 4.0.

Jak wi­dać, ze­ga­rek zbyt­nio nie wy­róż­nia się w ja­kim­kol­wiek kie­run­ku spo­śród kon­ku­ren­cji, dla­te­go też naj­le­piej bę­dzie za­po­znać się z pro­duk­tem sa­me­mu w skle­pie. Jest to do­syć po­pu­lar­na pół­ka ce­no­wa wśród pro­du­centów, gdzie wie­lu spo­śród czy­tel­ni­ków po­win­no zna­leźć coś dla sie­bie. Ce­na we­dług pro­du­cen­ta wy­no­sić ma 349 zł.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na
  • Aler

    Kupiłem w promo za 300. Spisuje się elegancko. Apka na andka zainstalowana. Teraz „mów do mojej ręki” nabiera nowego znaczenia. Zegarek i telefon szybko się łączą, dobrze współpracują. Nie żałuję zakupu.

    • Smartman

      Z jakim smartfonem przyjdzie mu współpracować? :)