Moto 360 oficjalnie w Polsce!

Cał­kiem nie­daw­no wspo­mi­na­łem o tym, że są mar­ne szan­se na za­kup no­we­go smar­twat­cha Mo­toroli – Mo­to 360 – w na­szym kra­ju. Wszyst­ko jednak za­po­wia­da, że bę­dzie zgo­ła ina­czej i już nie­dłu­go bę­dzie­my mo­gli na­być go rów­nież w pol­skich skle­pach. Naj­waż­niej­sze py­ta­nie, ja­kie się na­su­wa to: kie­dy i za ile? W obu przy­pad­kach zna­na jest już od­po­wiedź.

Moto 360

Obrazek pobrany z tech.firstpost.com

Smar­twatch Mo­to 360 do­stęp­ny bę­dzie za 999 zł w oko­li­cach stycz­nia. Nie wia­do­mo ja­kiej wer­sji kon­kret­nie do­ty­czy ta ce­na, lecz moż­na przy­pusz­czać, iż naj­tań­szej. Ce­na jest umiar­ko­wa­na. Nie­ste­ty, nie ma tań­szych smar­twat­chy in­nych pro­du­cen­tów. Na plus za­li­czyć trze­ba, że mi­mo ma­łe­go wy­bo­ru, do­stęp­ny bę­dzie w Pol­sce je­den z le­piej pre­zen­tu­ją­cych się smar­twat­chy na świa­to­wym ryn­ku.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na