MyKronoz ZeSplash smartwatchem dla aktywnych

Już za mie­siąc No­wy Rok, a wraz z nim czas no­wo­rocz­nych postanowień – mię­dzy in­ny­mi do­ty­czą­cych wzmoc­nie­nia ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Po­nie­waż trend wsze­la­kiej ak­tyw­no­ści jest za­wsze nie tylko go­rą­co za­le­ca­ny, ale rów­nież i mod­ny – je­ste­śmy świad­ka­mi wy­sy­pu róż­no­ra­kich urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych na­sze dą­że­nia do uzy­ska­nia opty­mal­nej for­my.

ZeSplash

Obrazek pobrany z strony mykronoz.com

Je­d­nym z ta­­kich wspo­­ma­­ga­­czy bę­­dzie sma­r­twatch My­­Kro­­noz Ze­­Splasch. To ko­­le­j­ny sma­r­twatch, któ­­ry ma za cel ba­­dać na­­szą ak­ty­w­no­­­ść, a w przy­­pa­d­ku jej bra­­ku – zmo­­bi­­li­­zo­­wać nas do jej wy­ko­ny­wa­nia. Ca­­łość bę­­dzie za­­­mknię­­ta w ma­­łej wo­­do­sz­cze­l­nej obu­­do­­wie. Oczy­­wi­­­ście bę­­dzie wy­­po­­sa­­żo­­ny ró­w­nież w nie­­zbę­d­ne czu­j­ni­­ki, mające mo­­ni­­to­­ro­­wać na­­szą ak­ty­w­ność fi­­zy­cz­ną.

Smartwatch, jak wię­k­szość te­­go ty­­pu urzą­­dzeń, wspó­ł­pra­­cu­­je z urzą­­dze­­nia­­mi po ko­n­tro­­lą sy­s­te­­mu An­dro­­id w we­r­sji mi­­ni­­mum 2.3 oraz iOS w we­r­sji mi­­ni­­mum 4.

Ce­­nę urzą­­dze­­nia pro­­du­­cent usta­­lił na 499 zł.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na