Najlepsze ceny smartwatchy – maj 2014

Wi­tam po­now­nie w po­rów­na­niu cen smar­twat­chy. W dzi­siej­szym prze­glą­dzie po­ja­wią się no­we mo­de­le, któ­re szcze­gól­nie mo­gą za­in­te­re­so­wać po­sia­da­czy Sam­sungów czy­li no­we Sam­sung Ge­ar 2. Za­czy­naj­my!

 

ceny smartwatchy

 

Ceny smartwatchy – maj 2014

 1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
  • poprzednia cena –  846,25
  • aktualna cena – 808,99zł – 2bis.pl
 2. Samsung Gear 2 (srebrny)
  • aktualna cena – 1099 zł – swiatkierowny.pl, elektronicznyswiat.pl
 3. Samsung Gear 2 Neo (black)
  • aktualna cena – 799 zł – swiatkierowny.pl, elektronicznyswiat.pl
 4. Samsung Gear 2 Fit (black)
  • aktualna cena – 799 zł – swiatkierowny.pl, elektronicznyswiat.pl
 5. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
  • stara cena – 498,90 zł
  • nowa cena – 478,90 zł – x-kom.pl

Jak wi­dać, naj­wię­cej miej­sca w na­szym prze­glą­dzie zaj­mu­ją mo­dele Sam­sun­ga. Moż­na za­ob­ser­wo­wać, że star­szy mo­del tyl­ko nie­znacz­nie ob­ni­żył ce­ny. Dla­te­go je­że­li ko­muś nie za­le­ży zbyt­nio na apa­ra­cie – po­le­cam Ge­ar 2 Neo, któ­ry ma lep­sze pa­ra­me­try. Zy­sku­je­my pew­ność, że ba­te­ria nie wy­czer­pie się w cią­gu jed­ne­go dnia użyt­ko­wa­nia. W naj­bliż­szym cza­sie licz­ba pre­zen­to­wa­nych eg­zem­pla­rzy po­win­na się zno­wu zwięk­szyć. Po­ja­wi się cho­ciaż­by oma­wia­ny w po­przed­nim ar­ty­ku­le LG G Watch.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na