Niepokojące wieści na temat Apple Watch

Fa­ni Ap­ple i nie tyl­ko z pew­no­ścią wy­cze­ku­ją no­we­go smar­twat­cha od Ap­ple. Praw­do­po­dob­nie już cał­kiem nie­dłu­go bę­dzie­my mieć do czy­nie­nia z je­go ofi­cjal­ną pre­mie­rą. Jed­nak naj­now­sze, jesz­cze nie­po­twier­dzo­ne wie­ści po­wo­du­ją co­raz więk­sze oba­wy o to, co bę­dzie pre­zen­to­wał no­wy ze­ga­rek.

Apple Watch

Obrazek pobrany z strony apple.com

We­dług nie­ofi­cjal­nych wie­ści smar­twatch cha­rak­te­ry­zo­wać się ma bar­dzo krót­ką wy­trzy­ma­ło­ścią ba­te­rii. Krót­szą na­wet niż prze­cięt­ne smar­twat­che. Przy ak­tyw­nym ko­rzy­sta­niu z nie­go ma wy­star­czyć na 4 go­dzi­ny pra­cy, na­to­miast przy ko­rzy­sta­niu z ze­wnętrz­nych apli­ka­cji mo­że zejść do na­wet 2,5 go­dzi­n. Spo­wo­do­wa­ne jest to wy­śru­bo­wa­ny­mi pa­ra­me­tra­mi smar­twat­cha, w któ­rym ekran oraz pro­ce­sor bę­dą ja­ko­ści tych, co znaj­du­ją się w śred­niej kla­sy smart­pho­nach. Do­dat­ko­wo pro­du­cent za­mie­rza wpro­wa­dzić swój wła­sny sys­tem ła­do­wa­nia ze­gar­ka. Zmu­si nas to do no­sze­nia ca­ły czas ze so­bą ła­do­war­ki.

Je­że­li to praw­da, to pro­du­cent ma za­pew­ne przed so­bą du­ży dy­le­mat. Są­dzę, że je­den dzień do­syć in­ten­syw­ne­go ko­rzy­sta­nia smar­twatch po­wi­nien wy­trzy­mać więc mam na­dzie­ję, że bę­dzie to te­raz głów­ny ele­ment, nad któ­rym bę­dzie pra­co­wał pro­du­cent. Należy jednak oczywiście wziąć pod uwagę, że te niepo­twier­dzo­ne in­for­ma­cje mogą być równie dobrze pod­bu­rza­ją­cymi plot­kami.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na