Nowy smartwatch tym razem od… HP!

Te­go­rocz­ne la­to jest go­rą­ce dla fa­nów smar­twat­chy po­dwój­nie. Nie tyl­ko z po­wo­du tem­pe­ra­tu­ry, ale rów­nież dla­te­go, że ma­ją oka­zję być świad­ka­mi re­kor­do­wej licz­by in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Sz­cze­gól­nie ra­du­ją­cy jest fakt, że za­zwy­czaj nie są to ma­li pro­du­cen­ci ofe­ru­ją­cy prze­cięt­ne za­baw­ki, lecz du­zi gra­cze, pra­gnący za­ofe­ro­wać na­praw­dę do­brze za­po­wia­da­ją­cy się pro­dukt (oczy­wi­ście ma­li pro­du­cen­ci tak­że za­pre­zen­to­wa­li cie­ka­we pro­dukty – wy­star­czy spoj­rzeć na me­ta­lo­wą wer­sje Peb­ble). Nie ina­czej jest i tym ra­zem dzię­ki fir­mie HP.

HP smartwatch

Obrazek z mashable.com

Ze­ga­rek za­po­wie­dzia­ny przez fir­mę HP bę­dzie się opie­rał na au­tor­skim sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i ma być kom­pa­ty­bil­ny za­rów­no z An­dro­idem, jak i iOS. Za­pre­zen­to­wa­ne funk­cje nie wy­róż­nia­ją się zbyt­nio na tle kon­ku­ren­cji, jed­nak to nie ona ma­ją być głów­ną si­łą pro­duk­tu. Już kie­dyś kil­ku­krot­nie się ża­li­łem, że smar­twat­che ma­ją ubo­gi de­sign, za­zwy­czaj od­stra­sza­ją­cych ku­pu­ją­cych. Od ja­kie­goś cza­su za­czę­ło się to zmie­niać, cho­ciaż­by dzię­ki fir­mie Mo­to­ro­la. Za­po­wie­dzia­ła ona oraz po­ka­za­ła na róż­nych ma­te­ria­łach swój pro­dukt, któ­ry po­sta­wił znacz­nie wy­żej es­te­tycz­ną po­przecz­kę.

W przy­pad­ku HP ma­my do czy­nie­nia z pro­duk­tem, któ­ry zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny przez ame­ry­kań­skie­go pro­jek­tan­ta mo­dy – Mi­cha­ela Ba­stia­na. Pierw­sze, co rzu­ca się w oczy to okrą­gła tar­cza (przy­po­mnę, że to wła­śnie Mo­to­ro­la spra­wi­ła, że za­czę­to gło­śniej mó­wić o okrą­głych tar­czach w smar­twat­chach). Do­dat­ko­wo do­sta­nie­my do wy­bo­ru 3 wa­rian­ty pa­ska. Czar­ny bę­dzie wy­two­rzo­ny z pla­sti­ku, brą­zo­wy ze skó­ry, na­to­miast oliw­ko­wo-zie­lo­ny z ny­lo­nu.

Da­ta pre­mie­ry oraz ce­na nie jest jesz­cze zna­na, lecz za­pew­ne nie bę­dzie ona na­le­żeć do naj­niż­szych. Są­dzę jed­nak, że ma szan­sę zdo­być cał­kiem spo­rą po­pu­lar­ność, po­nie­waż nie bę­dzie to pro­dukt skie­ro­wa­ny wy­łącz­nie do fa­nów elek­tro­nicz­nych ga­dże­tów, jak to by­ło na po­cząt­ku hi­sto­rii smar­twat­chy.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na