O ekranach w smartwatchach słów kilka

Pa­rę dni te­mu na pro­fi­lu smar­twat­cha Peb­ble po­ja­wił się sym­pa­tycz­ny obra­zek po­rów­nu­ją­cy go z pro­duk­tem kon­ku­ren­cji, a do­kład­niej z Ge­ar Fit. Wie­lu ko­men­tu­ją­ych su­ge­ru­je, że to fa­ke. Mi­mo wszyst­ko obra­zek da­je do my­śle­nia w za­kre­sie sen­sow­no­ści uży­wa­nia ta­kich ekra­nów w smar­twat­chach.

pebble facebook

Zaw­sze uwa­ża­łem, że urzą­dze­nie ta­kie jak ze­ga­rek na rę­kę po­wi­nien być czy­tel­ny w każ­dych oko­licz­no­ściach w cią­gu dnia. W przy­pad­ku Ge­ar Fit wręcz nie­do­rzecz­ne wy­da­je mi się to, że w mo­de­lu, któ­ry ma być jed­nak prze­zna­czo­ny dla spor­tow­ców mo­że­my nie być w sta­nie od­czy­tać in­for­ma­cji umiesz­czo­nych na ekra­nie.

Ostat­nio mia­łem do czy­nie­nia z e-pa­pie­rem i mu­szę po­wie­dzieć, że fak­tycz­nie spraw­dza się on re­we­la­cyj­nie na­wet przy ostrym świe­tle. Żad­nych od­bły­sków, czy­tel­ny ekran za­rów­no za dnia, jak i w no­cy dzię­ki umiesz­czo­ne­mu pod­świe­tle­niu ekra­nu. Współ­cze­sne wy­świe­tla­cze na­wet w przy­pad­ku naj­wyż­szej ja­sno­ści ekra­nu nie unik­ną cho­ciaż­by w mi­ni­mal­nym stop­niu efek­tu od­bły­sku ekra­nu. Dla­te­go mi­mo fak­tu, że po­wyż­szy obra­zek praw­do­po­dob­nie nie jest praw­dzi­wym, to są­dzę, że ekra­ny, któ­re zna­my z te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych nie są jesz­cze do­brym po­my­słem do za­sto­so­wa­nia w smar­twat­chach.

A Wy co są­dzi­cie? Za­pra­szam do ko­men­ta­rzy na na­szych pro­fi­lach na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na