Oppo smartwatch – zegarek, który naładuje się w 5 minut

Głów­nym utra­pie­niem smar­twat­chy ak­tu­al­nie jest czas pra­cy na ba­te­rii. Fir­ma Op­po po­sta­no­wi­ła roz­wią­zać to w tro­chę in­ny spo­sób.

oppo smartwatch

 

Ich no­wy pro­dukt czy­li Op­po Smar­twatch ma pra­co­wać ca­ły dzień po za­le­d­wie 5 mi­nu­tach ła­do­wa­nia. Pro­du­cent ten ma do­świad­cze­nie w szyb­kim ła­do­wa­niu urzą­dzeń, bo­wiem już pre­zen­to­wał ła­do­war­kę VOOC, któ­ra udo­wod­ni­ła, że jest nie­sa­mo­wi­cie wy­daj­na.

Jest to bar­dzo cie­ka­we po­dej­ście do ła­do­wa­nia urzą­dzeń i mo­że to wła­śnie w tym kie­run­ku po­win­ni po­dą­żyć pro­du­cen­ci, sko­ro tak moc­no są ogra­ni­czo­ne aku­mu­la­to­ry w urzą­dze­niach. Za­miast co 2–3 kil­ku­go­dzin­ne­go ła­do­wa­nia, 5-mi­nu­to­we se­sje ła­do­wa­nia, w trak­cie któ­rych mo­żemy na przy­kład za­pa­rzyć so­bie her­ba­ty.

Ze­ga­rek pra­co­wać ma pod kon­tro­lą sys­te­mu An­dro­id We­ar.

Źródło: phonearena

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na