Pebble smartwatch w służbie Mercedesowi

Smar­twat­che przed­sta­wia­li­śmy do­tych­czas głów­nie ja­ko kon­tro­lera te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, cza­sa­mi ja­ko asy­stenta tre­nin­go­wego. Nie­dłu­go mo­że się po­ja­wić je­go no­we za­sto­so­wa­nie. Wszyst­ko to dzię­ki fir­mie Mer­ce­des, któ­ra za­in­te­re­so­wa­ła się te­ma­ty­ką smar­twat­chy. Na czym bę­dzie to po­le­gać?

pebble mercedesPierw­szą spra­wą jest po­łą­cze­nie ze­gar­ka z kar­tą star­to­wą. Ko­lej­ną znacz­nie cie­kaw­szą spra­wą jest fakt, że za po­mo­cą te­go ma­łe­go urzą­dze­nia bę­dzie­my mie­li moż­li­wość po­dej­rze­nia na przy­kład ilo­ści ben­zy­ny w na­szym ba­ku, to, w ja­kim try­bie jest usta­wio­ny alarm w samocho­dzie lub też na­wet do­wie­dzieć się, gdzie znaj­du­je się nasz po­jazd. Wy­da­je się to roz­wią­za­nie co naj­mniej in­te­re­su­ją­ce, znacz­nie wzbo­ga­ca­ją­ce do­tych­cza­so­we funk­cjo­nal­no­ści in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. To by by­ło na ty­le, je­że­li cho­dzi o bez­po­śred­nią in­te­gra­cję z na­szym sa­mo­cho­dem. Jed­nak to jesz­cze nie wszyst­ko, cze­go mo­że­my się spo­dzie­wać.

Wie­le osób z nas lu­bi być in­for­mo­wa­nym o prze­jezd­no­ści dróg oraz opty­mal­nej ak­tu­al­nej tra­sy. Stąd tak wiel­ka po­pu­lar­ność wszel­kie­go ro­dza­ju na­wi­ga­cji oraz apli­ka­cji na­wi­ga­cyj­nych w te­le­fo­nach i ta­ble­tach. Z no­wym smar­twat­chem do­wie­my się rów­nież i te­go. Ma­my być in­for­mo­wa­ni o za­gro­że­niach, utrud­nie­niach, na­tę­że­niu na dro­dze. To wszyst­ko spra­wi, że na­sze do­świad­cze­nia z ko­rzy­sta­nia z sa­mo­cho­du bę­dą jesz­cze lep­sze.

Są­dzę, że to jed­na z dróg, ja­ką po­win­ny pójść in­te­li­gent­ne ze­gar­ki. Za po­mo­cą jed­ne­go urzą­dze­nia moż­na spra­wić, że bę­dzie­my mie­li do­stęp nie tyl­ko do te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, ale też in­nych urzą­dzeń. No­wy Peb­ble Mer­ce­des (do­kład­nej na­zwy jesz­cze nie ma) z pew­no­ścią mo­że być cie­ka­wym do­dat­kiem do sa­mo­cho­du, przy oka­zji nie ogra­ni­czo­nym uży­tecz­no­ścią je­dy­nie do jed­ne­go urzą­dze­nia.

Strona autora

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na