Poświąteczne podsumowanie cen smartwatchy – 27.12.2013

ceny smartwatchy

Jak co ty­dzień wi­tam w pod­su­mo­wa­niu cen smar­twat­chy. Dzi­siej­sze­go dnia, świe­żo po świę­tach nie wi­dać szans na to, aby ce­ny mia­ły się ob­ni­żyć. Smar­twatche sprze­da­ły się wi­docz­nie cał­kiem do­brze – skle­py ofe­ru­ją­ce naj­niż­sze ce­ny już nie po­sia­da­ją w ofer­cie tań­sze­go So­ny Smar­twatch 2. Tym sa­mym naj­ko­rzyst­niej­sza ak­tu­al­na ce­na, po­zwa­la­ją­ca Sa­mu­sn­go­wi na wy­so­ką kon­ku­ren­cyj­ność to 599 zł. Są­dzę jed­nak, że la­da dzień mo­że­my się spo­dzie­wać so­lid­nych prze­cen smar­twat­chy, po­nie­waż już krą­żą plot­ki o no­wych mo­de­lach. Tym­cza­sem za­pra­szam do za­po­zna­nia się z ak­tu­al­ną sy­tu­acją ce­no­wą.

Ceny Smartwatchy

 1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) – ceny i sklepy bez zmian
  • poprzednia cena – 979zł – swiatkierowcy.pl
  • nowa cena – 999zł – swiatkierowcy.pl, x-kom.pl
 2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
  • poprzednia cena – 499 zł – x-kom.pl
  • nowa cena – 599 zł – eukasa.pl, solpol.pl

   

To by było na tyle. Zapraszam do kolejnego podsumowania już za tydzień!

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na