Prezentacja Sony Smartwatch 3 już we wrześniu

So­ny jest praw­do­po­dob­nie pierw­szą fir­mą, któ­ra za­pre­zen­to­wa­ła coś sen­sow­ne­go, coś, co moż­na by­ło na­zwać współ­cze­snym smar­twat­chem. Za­rów­no pierw­szy, jak i dru­gi mo­del te­go pro­du­cen­ta prak­tycz­nie nie miał kon­ku­ren­cji w mo­men­cie pre­mie­ry. Wte­dy jesz­cze więk­szość pro­du­centów nie bra­ła na po­waż­nie te­go ryn­ku lub też jesz­cze nie za­pre­zen­to­wa­ła swo­ich mo­de­li. Ostat­ni rok wie­le zmie­nił – wie­le firm po­ka­za­ło swo­je mo­dele, jesz­cze wię­cej za­po­wie­dzia­ło ry­ch­łe pre­mie­ry. Za­owo­co­wa­ło to sze­ro­ki wy­bo­rem pro­duk­tów. W związ­ku z tym pro­du­cent mu­si się te­raz znacz­nie bar­dziej po­sta­rać, je­że­li za­mie­rza się wy­róż­nić w tłu­mie mo­de­li smar­twat­chy.

Sony SmartWatch

Zdjęcie Sony Smartwatch 2 zaczerpnięte z sonymobile.com

Co więc wiadomo na temat następcy? Odpowiedź poniżej.

Po­przed­ni mo­del, czy­li So­ny Smar­twatch 2 pra­co­wał na An­dro­idzie. Dla­te­go też są­dzić moż­na by­ło, że na­stęp­ca bę­dzie współ­pra­co­wać z An­dro­id We­ar. Nic bar­dziej myl­ne­go. Ostat­nie wie­ści do­no­szą, że bę­dzie on do­myśl­nie pra­co­wać na au­tor­skim sys­te­mie. Współ­pra­ca z te­le­fo­na­mi ko­rzy­sta­ją­cy­mi z An­dro­ida bę­dzie jed­nak jak naj­bar­dziej moż­li­wa. Waż­nym ele­men­tem dla pro­du­cen­ta jest do­bra czy­tel­ność ekra­nu w każ­dych wa­run­kach oświe­tle­nio­wych, stąd du­ża szan­sa na trans-re­flek­syj­ny wy­świe­tlacz. Do­dat­ko­wo ma być to sprzęt wo­dosz­czel­ny, co jest ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną dla pro­duk­tów So­ny.

Z wia­do­mo­ści, któ­re uda­ło się uzy­skać, to tak­że wieść, że ma być to urzą­dze­nie na­sta­wio­ne na mo­bil­ność. Dla­te­go też po­za Blu­eto­othem ob­słu­gi­wać bę­dzie bez­prze­wo­do­we ła­do­wa­nie oraz Wi­fi. Ostat­nia in­for­ma­cja jest szcze­gól­nie in­te­re­su­ją­ca, po­nie­waż po­zwa­la przy­pusz­czać, że bę­dzie się moż­na po­łą­czyć z in­ter­ne­tem bez po­śred­nic­twa smart­pho­na. Ze­ga­rek być mo­że bę­dzie wy­po­sa­żo­ny na przy­kład w klien­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

Na wię­cej szcze­gó­łów po­cze­kaj­my jed­nak do ofi­cjal­nej pre­zen­ta­cji, któ­ra ma się od­być już w pierw­szych dniach wrze­śnia.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na