Samsung daje solidny upgrade Galaxy Gear, ale…

Je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych smar­twat­chy – Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar do­cze­kał się naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­szej ak­tu­ali­za­cji od cza­sów je­go po­wsta­nia. Wszyst­ko spro­wa­dza się do te­go, że An­dro­id zo­sta­nie za­stą­pio­ny przez te­go­rocz­ne­go fa­wo­ry­ta Sam­sun­ga czy­li Ti­ze­na.

Samsung Galaxy Gear

Obrazek z sammobile.com

Co dzię­ki te­mu zy­ska­my? Prze­de wszyst­kim po­pra­wę pra­cy ba­te­rii oraz sta­bil­no­ści pra­cy opro­gra­mo­wa­nia. Do­dat­ko­wo zo­sta­nie wbu­do­wa­ny od­twa­rzacz mu­zycz­ny.

Ak­tu­ali­za­cja po­win­na prze­bie­gać cał­ko­wi­cie bez­pro­ble­mo­wo, wy­star­czy podłą­czyć smar­twat­cha do kom­pu­tera i za­sto­so­wać ofi­cjal­ną apli­ka­cję Sam­sun­ga do ak­tu­ali­za­cji: Sam­sung Kies. Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że jest to czyn­ność nie­zwy­kle moc­no in­ge­ru­ją­ca w pa­mięć urzą­dze­nia, co bę­dzie wią­za­ło się z cał­ko­wi­tym wy­czysz­cze­niem do­tych­cza­so­wych da­nych na smar­twat­chu. Dla­te­go też je­że­li pra­gnie­my je za­cho­wać, nie­zbęd­ne bę­dzie prze­ko­pio­wa­nie da­nych na kom­pu­ter (apli­ka­cja Kies bę­dzie to mo­gła wy­ko­nać za nas tuż przed wy­ko­na­niem ak­tu­ali­za­cji).

Są­dzę, że to bar­dzo do­bre po­su­nię­cie ze stro­ny Sam­sun­ga, tym bar­dziej, że Ti­zen zbie­ra ra­czej po­zy­tyw­ne opi­nie. Wszyst­kim po­sia­da­czom Ga­la­xy Ge­ar pierw­szej ge­ne­ra­cji pra­gną­cy po­pra­wić wy­daj­ność swo­je­go smar­twat­cha – go­rą­co po­le­cam tę nie­zwy­kle uda­ną ak­tu­ali­za­cję.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na