Smartwatch HTC już w najbliższych miesiącach

W po­przed­nim ro­ku wspo­mi­na­łem o tym, że no­wy smar­twatch od HTC miał się po­ja­wić już pod­czas te­go­rocz­nych tar­gów CES. Tak się jed­nak nie sta­ło, co wię­cej – nie po­zna­li­śmy żad­nych do­dat­ko­wych in­for­ma­cji na je­go te­mat.

htc-logo

Logo pobrane z strony androidguys.com

Te­raz sy­tu­acja się tro­chę po­pra­wi­ła, po­nie­waż po­ja­wi­ły się ko­lej­ne plot­ki mówiące, że czas pre­zen­ta­cji ich ze­gar­ka jest na­praw­dę bli­ski. Jak mó­wią in­for­ma­cje z agen­cji Blo­om­berg, po­za ich fla­go­wym smart­pho­nem czy­li ko­lej­ną edy­cją HTC One, po­zna­my rów­nież no­we­go smar­twatcha. A wszyst­ko to na te­go­rocz­nych tar­gach MWC, któ­re od­bę­dą się na po­cząt­ku mar­ca.

Po tym, jak HTC po­­sta­­no­­wi­­ło pod­jąć wspó­ł­pra­­cę z Un­der Ar­mo­­ur mo­ż­na się spodziewać, że bę­­dzie to sma­r­twatch w zna­cz­nym sto­p­niu na­­sta­­wio­­ny na ak­ty­w­ność fi­­zy­cz­ną. Biorąć pod uwagę ogólne trendy, nie po­­wi­n­no to dzi­­wić. Do­dat­ko­wo praw­do­po­dob­nie bę­dzie on dzia­łać na plat­for­mie An­dro­id We­ar. Moż­na to wnio­sko­wać na podstawie obecności pro­du­cen­ta w gro­nie ofi­cjal­nych part­ne­rów wy­mie­nio­nej plat­for­my.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na