Smartwatch i opaska – Microsoft Band oficjalnie zaprezentowany

Na te­mat te­go, że Mi­cro­soft za­mie­rza wkro­czyć na ry­nek smar­twat­chy wie­dzie­li­śmy już od ja­kie­goś cza­su. Osta­tecz­nie do­cze­ka­li­śmy się. Nie jest to smar­twatch w peł­nym te­go sło­wa zna­cze­niu – to nie­zwy­kle do­brze pre­zen­tu­ją­ca się opa­ska na rę­kę. Sam Mi­cro­soft przed­sta­wia to urzą­dze­nie ja­ko opa­skę dla osób ak­tyw­nych. Wie­le z prze­wi­dy­wań oka­za­ło się fak­ta­mi i tym sa­mym ma­my do czy­nie­nia z nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­cym urzą­dze­niem, któ­re mo­że ostro na­bro­ić na ryn­ku.

Microsoft Band

Obrazek pobrany z rediff.com

Pierw­sza rzecz, któ­ra rzu­ca się w oczy to nie­zwy­kle bo­ga­ta ilość czuj­ni­ków. Po­cząw­szy od stan­dar­do­we­go ży­ro­sko­pu, po ak­ce­le­ro­me­try, czuj­nik pro­mie­ni UV, a na­wet tęt­na, tem­pe­ra­tu­ry skó­ry czy po­tli­wo­ści – łącz­nie jest ich 10! Z pew­no­ścią po­mo­gą ze­brać bo­ga­tą ba­zę in­for­ma­cji na te­mat ak­tu­al­ne­go sta­nu na­sze­go zdro­wia. Do­dat­ko­wo war­to wspo­mnieć o wbu­do­wa­nym mo­du­le GPS, któ­ry po­zwo­li nam na upra­wia­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej bez ko­niecz­no­ści po­sia­da­nia przy so­bie smart­pho­na. In­for­ma­cje pre­zen­to­wa­ne są na 1,4 ca­lo­wym wy­świe­tla­czu. Do­dat­ko­wo war­to wspo­mnieć o tym, że moż­na nim ste­ro­wać gło­so­wo – już nie­dłu­go tak­że w ję­zy­ku pol­skim! Do­dat­ko­wo, o czym już wspo­mi­na­łem w po­przed­nich wpi­sach – przy­sto­so­wa­ny jest do ob­słu­gi wszyst­kich naj­po­pu­lar­niej­szych sys­te­mów mo­bil­nych (An­dro­id, iOS oraz oczy­wi­ście Win­dows Pho­ne). Do­stęp­ny jest w 3 róż­nych roz­mia­rach, dzię­ki cze­mu moż­na go do­pa­so­wać opty­mal­nie do swo­ich po­trzeb. I z cie­ka­wo­stek – pro­du­cent ofe­ru­je po­nad 130 mo­ty­wów ko­lo­ry­stycz­nych.

Microsoft Band Smartwatch

Obrazek pobrany z news.microsoft.com

Na­le­ży wspo­mnieć o kilku mi­nu­sach. Jed­nym z nich jest do­syć ma­ły za­kres tem­pe­ra­tu­ry, w któ­rym opa­ska mo­że pra­co­wać: od -10 do 40 stop­ni Cel­sju­sza. Wy­glą­da więc na to, że nie przy­da się ona oso­bom lu­bią­cym zi­mo­we ak­tyw­no­ści. Wa­dą jest sto­sun­ko­wo krót­ki czas pra­cy wy­no­szą­cy 2 dni.

Ce­na smar­twat­cha wy­no­sić ma 199 do­la­rów. Wraz z nią otrzy­mu­je­my nie­zwy­kle bo­ga­to wy­po­sa­żo­ne w czuj­ni­ki urzą­dze­nie, któ­re bę­dzie przede wszyst­kim do­brym wy­bo­rem dla osób ak­tyw­nych fi­zycz­nie. Na­le­ży pod­kre­ślić, że do­stęp­ność te­go urzą­dze­nie jest ak­tu­al­nie sła­ba (moż­li­wy za­kup je­dy­nie w USA), lecz nie pod­le­ga wąt­pli­wo­ści, że po­ja­wi się nie­dłu­go rów­nież na pol­skim ryn­ku. Są­dzę, że sta­nie się wte­dy jed­nym z po­pu­lar­niej­szych urzą­dzeń te­go ty­pu wśród Po­la­ków.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na
 • Kamil Kozłowski

  Czy pojawiły się ostatnio jakieś nowe przesłanki dotyczące dostępności Banda w Polsce?

  • Smartman

   To bardzo dobre pytanie. Jako, że nic na ten temat nie wiadomo (oprócz możliwości zakupu dwa razy drożej za pośrednictwem e-baya), zadamy do pytanie polskiemu oddziałowi Microsoftu. Jak coś będziemy wiedzieć – z pewnością napiszemy 😉

  • Smartman

   Oto jaką wiadomość dziś trzymaliśmy od Microsoft® Poland: „Niestety na dzień dzisiejszy nie mamy potwierdzenia dostępności Microsoft Band w Polsce ;(”.