Smartwatch Samsung Galaxy Gear – jak idzie sprzedaż?

Samsung_Galaxy_Gear_sprzedaz

Źródło zdjęcia: techradar.com

We­dług ostat­nich do­nie­sień, na ca­łym świe­cie sprze­da­ło się praw­do­po­dob­nie 800 ty­się­cy eg­zem­pla­rzy te­go smar­twat­cha, przy czym w sa­mej Ko­rei Po­łu­dnio­wej oko­ło 50 ty­się­cy. Nie są to jed­nak do­kład­nie po­twier­dzo­ne in­for­ma­cje, czy jest to ilość eg­zem­pla­rzy sprze­da­nych czy też je­dy­nie wy­pusz­czo­nych do dys­try­bu­cji. Tak czy ina­czej sprze­daż nie za­chwy­ca. Głów­ny­mi czyn­ni­ka­mi wpły­wa­ją­cy­mi na sprze­daż mo­gą być: sła­ba ba­te­ria, ma­ła ilość wspie­ra­nych urzą­dzeń oraz bar­dzo wy­so­ka ce­na (tyl­ko 50 do­la­rów róż­ni­cy w po­rów­na­niu z wy­pusz­czo­nym nie­daw­no Ne­xu­sem 5).

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na