Sony Smartwatch 3 prawdopodobnie już na początku 2014 roku (?)

sony smartwatch

Je­śli spraw­dzą się do­tych­cza­so­we in­for­ma­cje i prze­cie­ki, to mi­mo iż ostat­ni smar­twatch od fir­my So­ny po­ja­wił się cał­kiem nie­daw­no, w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych pa­ru mie­się­cy moż­na spo­dzie­wać się je­go na­stęp­cy: So­ny Smar­twatch 3. Jest to ko­lej­na ozna­ka wzra­sta­ją­cej po­pu­lar­no­ści tych urzą­dzeń (przy­po­mnij­my, że pierw­szy z tej se­rii smar­twatch po­ja­wił się po­nad rok wcze­śniej, a ak­tu­al­ny nie ma na­wet pół ro­ku!). Co się po­ja­wi no­we­go? Jak zwy­kle wszyst­ko jest owia­ne au­rą ta­jem­ni­cy. Praw­do­po­dob­nie cho­dzi o sa­mo od­świe­że­nie mo­delu, beż żad­nych re­wo­lu­cyj­nych in­no­wa­cji (zresz­tą cięż­ko by­ło by wpro­wa­dzić w ży­cie co­kol­wiek no­we­go w tak krót­kim cza­sie). Wię­cej szcze­gó­łów po­zna­my praw­do­po­dob­nie już pod­czas jed­nych z zbli­ża­ją­cych się tar­gów tech­no­lo­gicz­nych (na przy­kład CES w stycz­niu). To, cze­go mo­że­my być pew­ni to łącz­ność przez Blu­eto­oth oraz NFC.

Dlacze­go tak wcze­śnie ma już się po­ja­wić no­wy mo­del? Mo­że to być od­po­wiedź na za­po­wie­dzi no­we­go Sam­sun­ga Ga­la­xy Ge­ar, któ­ry, jak ko­lej­ne plot­ki gło­szą, swo­ją od­sło­nę bę­dzie mieć w pierw­szej po­ło­wie 2014 ro­ku (czy­li też nie mi­nie rok od pre­mie­ry po­przed­ni­ka).

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na