Test smartwatcha Goclever Chronos Eco – pierwsze wrażenia

GoClever Chronos Eco

 

Ca­ł­kiem nie­­da­w­no, dzię­ki uprzej­mo­ści przed­sta­wi­ciel­ki ma­r­ki Goc­le­ver, otrzy­­ma­­li­­śmy do te­­stów sma­r­twa­t­cha Goclever Chronos Eco. Jest to mo­­del z naj­ni­ż­szej pó­ł­ki ce­­no­­wej. O tym, jak się on spra­­wu­­je na­­pi­­szę za ki­l­ka dni, kie­­dy po­­znam wię­­cej je­­go fun­k­cji. Dzi­­siaj opi­szę tyl­ko pier­w­sze wra­­że­­nia.

Zawartość opakowania

GoClever Chronos Eco zawartość

Smar­twatch za­pa­ko­wa­ny jest w zgrab­ne pu­deł­ko, któ­re jest na ty­le do­brze wy­ko­na­ne, że rów­nie do­brze mo­gło­by nada­wać się do urzą­dze­nia znacz­nie droż­sze­go. Po otwar­ciu opa­ko­wa­nia wi­ta nas tar­cza ze­gar­ka z fo­lią ochron­ną na wy­świe­tla­czu.

W opa­ko­wa­niu po­za smar­twat­chem znaj­dzie­my tylko to, co ab­so­lut­nie nie­zbęd­ne – ka­bel do ła­do­wa­nia oraz skró­co­ną in­struk­cję ob­słu­gi.

GoClever Chronos Eco zawartość

 

Smartwatch – pierwsze wrażenia

Sam smar­twatch wy­glą­da cał­kiem do­brze jak na je­go ce­nę. Ekran jest w tech­no­lo­gii Sharp Me­mo­ry LCD, któ­ry wy­raź­nie pre­zen­tu­je in­for­ma­cje (technologia ta zresz­tą bar­dzo do­brze spraw­dziła się w ze­gar­ku Peb­ble). Mię­dzy in­ny­mi dzię­ki zastosowaniu takiego wyświetlacza, urzą­dze­nie po­win­no wy­trzy­mać bez ła­do­wa­nia na­wet do 3 ty­go­dni. Na plus war­to za­li­czyć rów­nież fakt, że kon­struk­cja we­dług pro­du­cen­ta jest wo­dosz­czel­na. Je­dy­nym po­waż­nym man­ka­men­tem jest gu­mo­wy pa­sek, któ­ry jest ewi­dent­nie naj­słab­szym ele­men­tem smar­twat­cha.

GoClever Chronos Eco

We­dług za­po­wie­dzi smar­twatch ofe­ru­je:

  • wy­sy­ła­nie po­wia­do­mień,
  • ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym,
  • ste­ro­wa­nie spu­stem apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go oraz ka­me­ry,
  • mo­ni­tor ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej oraz snu.

To, czy ten in­te­li­gent­ny ze­ga­rek jest wart swo­jej ce­ny do­wie­cie się już w ko­lej­nych wpi­sach, na­to­miast już te­raz za­chę­cam do za­da­wa­nia py­tań na je­go te­mat. W każ­dym ra­zie za­mie­rzam spraw­dzić wszyst­kie je­go funk­cje i zdać Wam z te­go re­la­cję już wkrótce!

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na