Znana prawdopodobna cena i data premiery G Watcha

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że już 25 czerw­ca zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny pierw­szy smar­twatch od LG czy­li LG G Watch. Od­być się to ma na kon­fe­ren­cji Go­ogle I/O, gdzie uczest­ni­cy ma­ją otrzy­mać po eg­zem­pla­rzu te­go dłu­go wy­cze­ki­wa­ne­go smar­twat­cha.

LG G Watch

Obrazek pobrany z engadget.com

Oso­by nie uczest­ni­czą­ce w tym wy­da­rze­niu bę­dą mo­gły go na­być za oko­ło 300 do­la­rów lub 170 fun­tów już 7 lip­ca.

Z praw­do­po­dob­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji wia­do­mo, że po­je­dyn­cze ła­do­wa­nie po­win­no star­czyć na oko­ło 36 go­dzin pra­cy dzię­ki ba­te­rii 400 mAh. Po wię­cej da­nych za­pra­szam na po­przed­nie wpi­sy na te­mat te­go smar­twat­cha.

Głów­ną si­łą na­pę­do­wą te­go urzą­dze­nia ma być no­wy sys­tem – An­dro­id We­ar, któ­ry da sze­ro­kie po­le ma­new­ru ste­ro­wa­nia gło­so­we­go. Ma on wspie­rać 5 ję­zy­ków.

Nie­ste­ty, naj­praw­do­po­dob­niej nie bę­dzie wśród ob­słu­gi­wa­nych ję­zy­ków pol­skie­go. O tym, dla­cze­go mo­że się to przy­czy­nić do po­raż­ki te­go ze­gar­ka w Pol­sce bę­dzie mo­wa już w naj­bliż­szych dniach.

 

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na