Zobacz różnice między Android Wear a Pebble

Ser­wis Poc­ke­tNow po­sta­no­wił za­pre­zen­to­wać naj­waż­niej­sze róż­ni­ce mię­dzy po­pu­lar­ny­mi smar­twat­cha­mi.

Samsung Gear

Obrazek z androidcentral.com

Mi­mo że oba są in­te­li­gent­ny­mi ze­gar­ka­mi to jed­nak po­dej­ście pro­du­cen­tów przy two­rze­niu każ­de­go z nich by­ło tro­chę in­ne. Któ­ry z nich zwy­cię­ży? Te­go do­wie­my się za­pew­ne już wkrót­ce pod­czas pre­mie­ry dłu­go ocze­ki­wa­ne­go pierw­sze­go smar­twat­cha z nowym sys­te­mem Go­ogle czy­li LG G Watch.

A tym­cza­sem za­pra­szam do oglą­da­nia: )

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na