Aktualne ceny smartwatchy 10.01.2014

Jak co ty­dzień za­pra­szam do ce­no­we­go pod­su­mo­wa­nia smar­twat­chy. W nie­dłu­gim cza­sie za­mie­rzam tu­taj rów­nież za­miesz­czać ce­ny opa­sek spor­to­wych, po­nie­waż jak po­ka­za­ły tar­gi CES (So­ny i LG pre­zen­tu­ją opa­ski) ro­bią się one co­raz po­pu­lar­niej­sze. Co wię­cej, od­wa­żył­bym się po­wie­dzieć, że pre­zen­tu­ją się na­wet le­piej od smar­twat­chy. Mam na­dzie­ję, że nie­dłu­go tak­że w Pol­sce po­ja­wi się ich cał­kiem spo­ra ilość. Jed­nak wra­ca­jąc do te­ma­tu cen:

 nowe ceny smartwatchy

Nowe ceny Smartwatchy

  1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black) – ceny i sklepy bez zmian
    • aktualna cena – 999zł – między innymi x-kom.pl, komputronik.pl
  2.  Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
    •  stara cena – 599 zł – eukasa.pl, solpol.pl
    •  nowa cena – 549 zł – karen.pl

Jak widać, cena Galaxy Gear po znacznej obniżce pod koniec zeszłego roku już nie chce zejść niżej. Sądzę, że na kolejną poważną promocję możemy liczyć dopiero wtedy, kiedy pojawi się jego następca. Ma się stać całkiem niedługo. W przypadku Sony Smartwatch 2 ceny nadal są wyższe niż jeszcze parę tygodni temu, ale widać powolny spadek.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na