Cyfrowy bezel, czyli nowy pomysł Samsunga na sterowanie smartwatchem

Bezel (zwa­ny rów­nież lune­tą) to nic inne­go jak obro­to­wy pier­ścień oka­la­ją­cy tar­czę, któ­ry jako pierw­szy poja­wił się w zegar­kach dla nur­ków. Dzię­ki nie­mu mogli w łatwy spo­sób okre­ślić, ile cza­su spę­dzi­li pod wodą. Co bez­el ma wspól­ne­go ze smar­twat­cha­mi? Obec­nie jesz­cze nie­wie­le, ale wkrót­ce może się to zmie­nić za spra­wą fir­my Sam­sung.

Z pew­no­ścią nie będzie dla Was zasko­cze­niem fakt, że kore­ań­ska fir­ma pra­cu­je nad kolej­nym mode­lem smar­twat­cha. Patent zło­żo­ny w maju zeszłe­go roku, a odkry­ty cał­kiem nie­daw­no, wska­zu­je na to, że podob­nie do Moto 360 czy LG Watch Urba­ne, będzie to inte­li­gent­ny zega­rek z okrą­głym wyświe­tla­czem. Ekran oprócz wyświe­tla­nia aktu­al­nej godzi­ny, podzie­lo­ny będzie na trzy czę­ści, a co naj­cie­kaw­sze – do ste­ro­wa­nia nie będzie­my uży­wać pokrę­tła (jak np. w Apple Watchu), a wła­śnie obro­to­we­go pier­ście­nia.

Samsung-Tizen-Round-Smartwatch-2-630x561

Zasa­da dzia­ła­nia podob­na będzie do dzia­ła­nia doty­ko­we­go kół­ka, uży­te­go w odtwa­rza­czach iPod. Poprzez obra­ca­nie pier­ście­nia będzie­my mogli prze­ska­ki­wać mię­dzy apli­ka­cja­mi, prze­wi­jać listy lub menu, bez potrze­by doty­ka­nia i co za tym idzie – zasła­nia­nia ekra­nu. Zega­rek najprawdopodob­niej będzie dzia­łał pod kon­tro­lą sys­te­mu Tin­zen. Andro­id Wear obec­nie sta­wia na mini­mal­ne menu w apli­ka­cjach, więc raczej mało intu­icyj­nym będzie uży­cie w nim tego typu kon­tro­le­ra – choć, oczy­wi­ście, na ten czas są to jedy­nie przy­pusz­cze­nia.

Pod wzglę­dem funk­cji też ma być cie­ka­wie. Sam­sung pla­nu­je dodać kame­rę do roz­po­zna­wa­nia zdjęć, obiek­tów i ska­no­wa­nia kodów kre­sko­wych – co może być przy­dat­ne w wyści­gu o pry­mat mobil­nych płat­no­ści. Jeśli ten okrą­gły zega­rek ma być fla­gow­cem, będzie musiał też ści­śle współ­pra­co­wać z usłu­gą Sam­sung Pay, tak by Sam­sung mógł sta­nąć w szran­ki z Apple i ich usłu­gą Apple Pay, zaim­ple­men­to­wa­ną w smar­twat­chu Apple Watch.

samsung-round-smartwatch

Wyglą­da na to, że Sam­sung ma dobry pomysł i wie, dokąd zmie­rza w roz­wo­ju smar­twat­chy. Jeśli tyl­ko zadba o kom­po­nen­ty i wybie­rze mate­ria­ły z wyż­szej pół­ki, przed­sta­wio­ny powy­żej gadżet może oka­zać się poważ­nym kon­ku­ren­tem dla Apple Wat­cha. Oczy­wi­ście, pro­dukt koń­co­wy może dia­me­tral­nie róż­nić się od tego zapre­zen­to­wa­ne­go w przy­to­czo­nym paten­cie, jed­nak wie­le ocze­ku­je­my po Sam­sungu i jego naj­now­szym dziec­ku, noszą­cym nazwę kodo­wą „Orbis”. Liczy­my na to, że fir­ma odkry­je wszyst­kie kar­ty już tej jesie­ni, być może na mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach elek­tro­ni­ki IFA w Ber­li­nie (4–9 wrze­śnia 2015).

Źró­dło: Ube­rGi­zmo.com, pho­ne­Are­na.com
Obraz­ki pobra­ne ze stro­ny Ube­rGi­zmo.com, wikipedia.com. technologytell.com

 

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na