Efektywniejszy sen dzięki smartwatchom

Poranne wsta­wa­nie to zmora więk­szo­ści z nas. Szybki tryb życia, krótki, czę­sto zakłó­cany sen, nie wpły­wają dobrze na nasze samo­po­czu­cie i ilość ener­gii na cały dzień. Oka­zuje się, że w takim przy­padku przy­datne mogą oka­zać się nowinki tech­niczne. Jed­nym z takich roz­wią­zań są smar­twat­che MyKro­noz z funk­cją moni­to­ringu snu.

Moni­to­ring snu

Zarówno smar­twat­che, jak i smart­bandy szwaj­car­skiej firmy MyKro­noz posia­dają bar­dzo uży­teczną funk­cję – umoż­li­wiają moni­to­ro­wa­nie naszego snu. Dzięki czuj­ni­kom i odpo­wied­niemu opro­gra­mo­wa­niu nowo­cze­sny gadżet będzie w sta­nie spraw­dzić fazy naszego snu, jego głę­bo­kość i jakość. Zakła­dane na nad­gar­stek urzą­dze­nie, pod­czas całej nocy ana­li­zuje nasz ruch i śle­dzi fazy snu REM, odpo­wie­dzial­nego za rege­ne­ra­cję naszego orga­ni­zmu.

Inte­li­gentne budze­nie

Dane o prze­sy­pia­nych nocach możemy ana­li­zo­wać dzięki syn­ch­ro­ni­za­cji ze smart­fo­nem i spe­cjal­nej apli­ka­cji. Po uzy­ska­niu takich infor­ma­cji urzą­dze­nie będzie w sta­nie okre­ślić kiedy sen jest wystar­cza­jąco płytki, by nas obu­dzić. Dzięki temu pobudka będzie znacz­nie łatwiej­sza, a Wy sami szyb­ciej sta­nie­cie na nogi. Samo budze­nie prze­biega w bar­dzo deli­katny spo­sób. Sub­telne wibra­cje spra­wią, że poczuje je jedy­nie zain­te­re­so­wany. Jest to szcze­gól­nie przy­datne np. wśród par, które nie wstają o tej samej porze.

i-phone-ZeWatch2-23

Śpij mądrze

Warto pamię­tać, że pra­wi­dłowy sen wpływa nie tylko na nasze samo­po­czu­cie, ale także na pro­ces ucze­nia się i zapa­mię­ty­wa­nia. Szcze­gól­nie istotna jest faza REM (ang. rapid eye move­ment). „Więk­szość kon­cep­cji badaw­czych wska­zuje, że to wła­śnie w tej fazie docho­dzi do utrwa­le­nia śladu pamię­cio­wego, tzn. nasz mózg koduje infor­ma­cje nabyte w pro­cesie ucze­nia się, a kasuje infor­ma­cje uznane za zbędne. Pamię­ta­jąc, że etapy snu wystę­pują cyklicz­nie musimy zadbać o niego w cało­ści, czyli także o etap zasy­pia­nia i fazę NREM (ang. non-rapid eye move­ment sleep)” – powie­działa Marta Piąt­kow­ska, psy­cho­log-coach.

Zapla­nuj dłu­gość snu

Cza­sami sam moni­to­ring snu może nie wystar­czyć. Warto sto­so­wać się do kilku pomoc­nych zasad. „Naj­waż­niej­szą z nich jest pla­no­wa­nie dłu­go­ści snu o wie­lo­krot­ność około 1,5 godziny. Tyle bowiem zazwy­czaj zaj­muje jedna faza snu. Dla­tego też naj­lep­szy dla naszego zdro­wia czas to 4,5 h, 6 h lub 7,5 h. Dru­gim naj­waż­niej­szym ele­men­tem, jest dieta. Uni­ka­nie cięż­kiego i tłu­stego jedze­nia powinno uła­twić zasy­pia­nie i efek­tyw­niej­szy sen. Ostat­nią ważną rze­czą jest odpo­wied­nie nawod­nie­nie orga­ni­zmu. Szklanka wody przed snem może być zba­wienna przy pobudce” – pod­kre­śla psy­cho­log.

Na każdą kie­szeń

Smar­twat­che MyKro­noz to pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy cenią sobie funk­cjo­nal­ność i wszech­stron­ność. Modele, które ofe­rują funk­cję moni­to­ringu snu to: ZeCircle, ZeWat­ch2, ZeBra­ce­let2, ZeFit.

Ceny tych urzą­dzeń zaczy­nają się już od 199 zł.

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na
  • Mirosław Skórka

    no i fajnie że w Apple WAtch też jest funkcja śledzenia snu :)