Inteligentny zegarek od Swatch za kilka miesięcy

Już ja­kiś czas te­mu wspo­mi­na­łem o przy­miar­kach te­go pro­du­cen­ta do wej­ścia na ry­nek smar­twat­chy. W ostat­nich ty­go­dniach spre­cy­zo­wa­ły się ce­le Swatcha.

swatch_touch_zero1_01_Press

Swatch Touch – inny zegarek tego producenta

We­dług wy­po­wie­dzi sze­fa fir­my, szwaj­car­ski pro­du­cent nie za­mie­rza wkra­czać do bez­po­śred­niej wal­ki z pro­du­cen­tami smar­twat­chy. A w każ­dym ra­zie nie z ty­mi, któ­rzy ofe­ru­ją ca­ły sys­tem ope­ra­cyj­ny wraz z moż­li­wo­ścią in­sta­la­cji apli­ka­cji. Już za 2 mie­sią­ce ma­my zo­ba­czyć pro­dukt, któ­ry jest przede wszyst­kim ze­gar­kiem, a in­te­li­gent­ne funk­cje są tyl­ko do­dat­kiem do urzą­dze­nia.

Ze­ga­rek bę­dzie mógł się syn­ch­ro­ni­zo­wać z smar­tpho­nem w ce­lu wy­świe­tla­nia po­wia­do­mień do­ty­czą­cych wia­do­mo­ści. Do­dat­ko­wo bę­dzie moż­li­wość płat­no­ści dzię­ki NFC. Po­za tym nie uświad­czy­my żad­nych do­dat­ko­wych funk­cji, więc nie ma co li­czyć na moż­li­wość ste­ro­wa­nie od­twa­rza­czem mu­zycz­nym czy też wy­ko­ny­wa­nie po­łą­czeń. Jed­nak z pew­no­ścią do­sta­nie­my pro­dukt, któ­ry bę­dzie się pre­zen­to­wać bar­dzo do­brze. Wy­glą­dem nie po­wi­nien się spe­cjal­nie róż­nić od in­nych ze­gar­ków, a do­dat­ko­wo praw­do­po­dob­nie za­sto­so­wa­ne bę­dzie ła­do­wa­nie ki­ne­tycz­ne o któ­rym wspo­mi­na­liśmy, dzię­ki cze­mu nie bę­dziemy mu­sie­li go ła­do­wać.

Pro­dukt bez wąt­pie­nia cie­ka­wy. Są­dzę, że mo­że być cie­ka­wą al­ter­na­ty­wą dla osób, któ­re pra­gną przede wszyst­kim ze­gar­ka, a nie smart­pho­na na nad­garst­ku.

Źródło: cnet.com

Zdjęcie: swatch.com

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na