Mega przeciek o specyfikacji i funkcjach Samsung Galaxy Watch 3

To nie jest Galaxy Watch 2… i nie jest to też Galaxy Watch Active 3 ale wygląda na to, że Sam­sung wkrótce ogłosi pre­mierę Galaxy Watch 3 jako kom­bi­na­cję Galaxy Watch z 2018 r. i Galaxy Watch Active 2 z ubie­głej jesieni.

Nieco zaska­ku­jąca nazwa tej alter­na­tywy do Apple Watch od Sam­sunga prze­stała być tajem­nicą kilka tygo­dni temu, ale pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja i funk­cje były trzy­mane w tajem­nicy… do czasu. Oczy­wi­ście, Sam­sung Galaxy Watch 3 nie jest jesz­cze ofi­cjal­nie potwier­dzony, a to ozna­cza, że więk­szość infor­ma­cji publi­ko­wa­nych przez ostat­nie mie­siące na ser­wi­sie SamMo­bile (i pocho­dzą­cych z zasad­ni­czo wia­ry­god­nych źró­deł „wewnętrz­nych”) trzeba trak­to­wać ze sporą dozą scep­ty­cy­zmu.

Z dru­giej strony, wiele szcze­gó­łów na temat pla­no­wa­nego ubie­ral­nego gadżetu kom­pa­ty­bil­nego z Andro­idem i iOS ujaw­niła inspek­cja Fede­ral­nej Komi­sji Łącz­no­ści. Inne infor­ma­cje na ten temat też brzmią wia­ry­god­nie bo odpo­wia­dają funk­cjom z ory­gi­nal­nych Galaxy Watch i Watch Active 2.

Ro­zmiary wyświe­tla­cza, ogólny roz­miar i wytrzy­ma­łość bate­rii

Już od jakie­goś czasu krążą infor­ma­cje, że nowy Galaxy Watch 3, ana­lo­gicz­nie do wcze­śniej­szych modeli, będzie dostępny w dwóch roz­miarach. Teraz mamy już dane o śred­ni­cach wyświe­tla­czy i roz­miarach urzą­dzeń a dzięki temu można doko­nać kilku dal­szych zało­żeń, które mogą być pomocne przy decy­zji, który smar­twatch Sam­sunga kupić tego lata.

Samsung-Galaxy-Watch-2-FCC-sketch

Po pierw­sze, i to jest naj­bar­dziej inte­re­su­jąca wia­do­mość, wygląda na to, że w przy­padku 45 mm Galaxy Watch 3 uda się wło­żyć więk­szy 1,4 calowy wyświe­tlacz do koperty 45 x 46,2 x 11,1 mm, czyli mniej­szej i cień­szej niż w przy­padku 46 mm Galaxy Watch, któ­rego wymiary to 46 x 49 x 13 mm a wyświe­tlacz jest 1,3 calowy. Także 41 mm wer­sja Galaxy Watch 3 wydaje się mniej­sza i cień­sza niż 42 mm Galaxy Watch ale 1,2 calowy wyświe­tlacz wydaje się taki sam.

Po­nie­waż już „wiemy”, że w Galaxy Watch 3 zosta­nie przy­wró­cona obro­towy pier­ścień (bezel) możemy spo­koj­nie zało­żyć, że będzie mniej­szy niż w Galaxy Watch. Dla porów­na­nia, w Watch Active 2 to wygodne roz­wią­za­nie zostało zastą­pione odpo­wied­nim softwa­rem więc, logicz­nie rzecz bio­rąc, oba pod­sta­wowe warianty Galaxy Watch 3 z wyświe­tla­czami o prze­kąt­nych 1,2 cala i 1,4 cala powinny być więk­sze.

Ga­laxy Watch 3 i Watch Active 2 powinny mieć też wiele wspól­nego jeżeli cho­dzi o bate­rie, choć do tej pory nie ma ani słowa na temat pro­ce­sora jaki ma się kryć w nowym urzą­dze­niu dzia­ła­ją­cym na sam­sun­go­wym Tize­nie. A to prze­cież zawsze ma wpływ na wydaj­ność aku­mu­la­to­rów: 247 mAh w przy­padku wer­sji 41 mm Galaxy Watch 3 oraz 340 mAh w przy­padku zegarka 45 mm.

Ba­te­rie będą mniej­sze niż w przy­padku gru­bego Galaxy Watch ale iden­tyczne do roz­miarów aku­mu­la­to­rów w obu wer­sjach Watch Active: 40 i 44 mm.

Czuj­niki i inne funk­cje

Jeżeli zakła­dasz, że Sam­sung zasad­ni­czo przy­go­to­wuje wer­sję Galaxy Watch Active 2 z obro­tową ramką, to infor­ma­cje o funk­cjach proz­dro­wot­nych nowego Galaxy Watch 3 tylko wzmoc­nią te podej­rze­nia.

Można się spo­dzie­wać super nowo­cze­snego czuj­nika tętna z ośmioma foto­dio­dami do odczytu pulsu i wspar­cia dla moni­to­ringu ciśnie­nia krwi oraz EKG Oczy­wi­ście naj­więk­szą nowo­ścią byłoby zoba­cze­nie moni­tora EKG. w dzia­ła­niu, ale Sam­sung może nie zdą­żyć z uzy­ska­niem auto­ry­za­cji z ame­ry­kań­skiej Agen­cji Żyw­no­ści i Leków przed szybko zbli­ża­jąca się datą pre­miery w USA.

Samsung-Galaxy-Watch-Active-2-ECG

Nie wia­domo czy firma pra­cuje nad jaki­miś dodat­ko­wymi funk­cjami zdro­wot­no­ścio­wymi dla nowego Galaxy Watch 3 ale na pewno będzie wię­cej pamięci: z 768 MB i 4 GB na 1 i 8 Giga­baj­tów nawet w warian­tach tylko z Blu­eto­oth.

Bę­dzie wspar­cie dla LTE (w mode­lach na kartę), GPS, odpor­ność na czyn­nik zewnętrzne na pozio­mie IP68, wytrzy­ma­łość MIL-STD-810G a na wyświe­tlaczu znaj­dziemy Gorilla Glass DX. Co cie­kawe, prze­ciek z SamMo­bile nie wspo­mina o mode­lach alu­mi­nio­wych, wygląda więc na to, że do wyboru będzie jedy­nie koperta ze stali nie­rdzew­nej i tytanu.

Oczy­wi­ście, dodatki takie jak tytan będą kosz­towne, pew­nie w prze­dziale cen tyta­no­wej kolek­cji Apple Watch Seria 5 czyli 799 $ i wię­cej, ale na razie nie ma sensu spe­ku­lo­wać na temat cen i kon­kret­nych dat pre­mier. Jed­nak mówi się, że Galaxy Watch 3 powi­nien się poja­wić w lipcu a to ozna­cza, że jego pre­miera może się zbiec w cza­sie z poja­wie­niem się na rynku Galaxy Note 20 duo.

Źró­dło: Adrian Dia­co­ne­scu (autor), www.pho­ne­arena.com
Źró­dło obraz­ków: www.pho­ne­arena.com

 

Agnieszka Kuś

Autor: Agnieszka Kuś

Estetka. Uważa, że przestrzeń cyfrowa to idealne miejsce do uprawiania i odbierania kultury wysokiej. Lubi też ładne i praktyczne akcesoria z kategorii "do założenia".

Udostępnij na