Mega przeciek o specyfikacji i funkcjach Samsung Galaxy Watch 3
Cze22

Mega przeciek o specyfikacji i funkcjach Samsung Galaxy Watch 3

To nie jest Galaxy Watch 2… i nie jest to też Galaxy Watch Active 3 ale wygląda na to, że Sam­sung wkrótce ogłosi pre­mierę Galaxy Watch 3 jako kom­bi­na­cję Galaxy Watch z 2018 r. i Galaxy Watch Active 2 z ubie­głej jesieni. Nieco zaska­ku­jąca nazwa tej alter­na­tywy do Apple Watch od Sam­sunga prze­stała być tajem­nicą kilka tygo­dni temu, ale pod­sta­wowa spe­cy­fi­ka­cja i funk­cje były trzy­mane w tajem­nicy… do czasu....

Czytaj więcej
Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?
Maj27

Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?

Xia­omi Mi Band 4 należy do naj­po­pu­lar­niej­szych inte­li­gent­nych opa­sek na świe­cie. Jak się wydaje, suk­ces czwartej wersji jak i jej poprzed­ni­czek, zachę­cił Xia­omi do pla­no­wa­nia ogło­sze­nia kolej­nej: Mi Band 5 – i to już w czerwcu.

Czytaj więcej
Nowa technologia wearable może wyśledzić zanieczyszczenie powietrza
Maj20

Nowa technologia wearable może wyśledzić zanieczyszczenie powietrza

Tech­no­lo­gie ubie­ralne są super i w ogóle, ale zwy­kle mogą wychwy­cić tylko bar­dzo pod­sta­wowe rze­czy jak puls, potem dzięki mądrym algo­ryt­mom eks­tra­po­lują te dane i dostar­czają wię­cej infor­ma­cji.

Czytaj więcej
Drukowanie z zegarka? Jeszcze nie, ale z telefonu jak najbardziej!
Lut20

Drukowanie z zegarka? Jeszcze nie, ale z telefonu jak najbardziej!

Nau­kowcy z Ośrodka Badań nad Zja­wi­skami Nie­zba­da­nymi dowie­dli wczo­raj, że ponad wszelką wąt­pli­wość grozi nam epi­de­mia nowej cho­roby cywi­li­za­cyj­nej. Rządy naj­więk­szych mocarstw w poro­zu­mie­niu z Orga­ni­za­cją Zdro­wia Świa­to­wego zamie­rzają zwo­łać spe­cjalny kon­gres. Tym­cza­sem leka­rze uspo­ka­jają. Jest jesz­cze nadzieja!

Czytaj więcej
Oto nowy smartwatch zasilany ciepłem ciała!
Gru01

Oto nowy smartwatch zasilany ciepłem ciała!

Każdy wła­ści­ciel smar­twat­cha wie, że im wię­cej funk­cji, tym krót­szy czas życia bate­rii. A co, gdy­by pobie­rał ener­gię z cie­pła naszego ciała?

Czytaj więcej
Vitaliz DUO – naręczny pulsoksymetr
Mar25

Vitaliz DUO – naręczny pulsoksymetr

Kilka dni temu w serwisie Kickstarter rozpoczęła się promocja urządzenia DUO, które ma pełnić funkcję naręcznego pulsoksymetru.

Czytaj więcej
Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?
Lut17

Co przyniesie aktualizacja Android Wear 1.4?

Up­date opro­gra­mo­wa­nia (do wer­sji 1.4) pojawi się w prze­ciągu kilku tygo­dni i umoż­liwi użyt­kow­ni­kom lep­sze ste­ro­wa­nie smar­twat­chem bez koniecz­no­ści doty­ka­nia urzą­dze­nia.

Czytaj więcej
Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera
Lut15

Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera

Gart­ner, firma dostar­cza­jąca infor­ma­cje o rynku tech­no­lo­gicz­nym, pod­jęła próbę wytłu­ma­cze­nia wyni­ków badań z jej ostat­niego raportu. Ten oznaj­miał bowiem, że sprze­daż urzą­dzeń weara­bles wzro­śnie z 232 milio­nów egzem­pla­rzy w 2015 do poziomu 322 milio­nów w 2017.

Czytaj więcej
Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami
Sty05

Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Czytaj więcej
Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku
Gru25

Pochwal się swoim smartwatchem. Wspólna zabawa na facebooku

Znaleźliście pod choinką jakiegoś smartwatcha bądź smartbanda? Pochwalcie się na naszym profilu na facebooku. Zapraszamy do wspólnej...

Czytaj więcej
Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?
Gru23

Jak często sprawdzasz swojego smartwatcha?

Kilka dni temu pisa­li­śmy o ankie­cie, według któ­rej 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Wat­cha zade­kla­ro­wała chęć kupie­nia kolej­nej wer­sji. Dziś może­cie prze­czy­tać o kolej­nym bada­niu. „Wri­stly Insi­de­r’s Report #30” dokład­nie prze­ana­li­zo­wał inte­rak­cje użyt­kow­nika ze smar­twat­chami od Apple i jej czę­sto­tli­wość.

Czytaj więcej
Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!
Gru17

Najnowszy patent Google’a – smartwatch krwiopijca!

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już do smar­twat­chy i innych urzą­dzeń weara­bles, które potra­fią moni­to­ro­wać dzia­łal­ność naszego orga­ni­zmu, liczyć kroki, jakie prze­bie­gli­śmy lub prze­szli­śmy, a nawet mie­rzyć ciśnie­nie krwi. Tym­cza­sem Google ofe­ruje coś zupeł­nie innego.

Czytaj więcej
Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?
Gru09

Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?

Dewe­lo­pe­rzy tech­no­lo­gii ubie­ral­nej prze­ści­gają się w funk­cjach swo­ich dzieł. Kolejna pozy­cja z alca­te­low­skiej rodziny ofe­ruje użyt­kow­ni­kowi odczy­ta­nie jego nastroju, ale… czy to się kie­dy­kol­wiek przyda?

Czytaj więcej
Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji
Gru02

Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji

Opu­bli­ko­wano wyniki ankiety prze­pro­wa­dzo­nej wśród 330 nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków smar­twat­chy marki Apple. Wyniki są dość zaska­ku­jące. Sprawdź­cie sami.

Czytaj więcej
Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?
Gru01

Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?

Smu­klej­szy, prost­szy i zara­zem bar­dziej ele­gancki od innych smar­twat­chy z rodziny Lenovo. Ale to nie jedyne rze­czy, które wyróż­niają go na tle pozo­sta­łych modeli – jest jesz­cze Magic View. Wiesz, co to takiego?

Czytaj więcej
W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy
Lis23

W 2019 roku sprzedaż wearables wyniesie 245 milionów egzemplarzy

Według ostatniego raportu CCS Insi­ght doty­czą­cego tech­no­lo­gii weara­bles, sprze­daż tych urzą­dzeń w 2019 roku będzie bli­sko trzy razy więk­sza niż jest obec­nie. „Weara­bles Fore­cast Worl­dwide, 2015-2019” prze­wi­duje ogromny roz­wój rynku inte­li­gent­nych urzą­dzeń ubie­ral­nych.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi
Cze19

Smartwatch Apple Watch 2 będzie wyposażony w kamerę FaceTime i natywne Wi-Fi

Na co możemy liczyć w kolej­nej wer­sji Apple Wat­cha? Czy tym razem dosta­niemy urzą­dze­nie defi­niu­jące od nowa kate­go­rię naręcz­nej elek­tro­niki ubie­ral­nej?

Czytaj więcej
Smart-watch.pl w Radio Kampus
Cze12

Smart-watch.pl w Radio Kampus

Na po­cząt­ku czerw­ca mie­li­śmy przy­jem­ność go­ścić w au­dy­cji nada­wa­nej przez Aka­de­mic­kie Ra­dio Kam­pus, po­świę­co­nej zmia­nom w tech­no­lo­gii na prze­strze­ni ostat­nich dzie­się­ciu lat. Nam przy­padł za­szczyt po­wie­dze­nia kil­ku słów na te­mat smar­twat­chy. Za­pra­sza­my do słu­cha­nia.

Czytaj więcej
Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?
Kwi13

Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?

Zanim Tim Cook zapre­zen­to­wał zega­rek Apple Watch, wszy­scy sądzili, że będzie posia­dał przedro­stek „i”. Co więc się stało, że iWatch został go pozba­wiony?

Czytaj więcej
Historia smartwatchy
Kwi07

Historia smartwatchy

Kiedy pierwszy raz smartwatch pojawił się na srebrnym ekranie? Jakim firmom zawdzięczamy obecny kształt inteligentnych zegarków.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – przyglądamy się czujnikom i baterii
Mar25

Smartwatch Apple Watch – przyglądamy się czujnikom i baterii

Czym wyróż­nia­ją się czuj­ni­ki Apple Watcha i czy racji nie mie­li ci, któ­rzy wiesz­czy­li, że zega­rek nie wytrzy­ma 4 godzin pracy?

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – procesor, pamięć i łączność
Mar18

Smartwatch Apple Watch – procesor, pamięć i łączność

Dziś przy­glą­da­my się bli­żej ukła­dom uży­tym w smartwatchuu Apple. Kto stwo­rzył drze­mią­cy w nim pro­ce­sor? Ile ma pamię­ci i jak może­my ją wyko­rzy­stać?

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – rzut oka na wyświetlacz
Mar16

Smartwatch Apple Watch – rzut oka na wyświetlacz

Krótkie podsumowanie na temat wyświetlacza znajdującego się w smartwachu Apple Watch.

Czytaj więcej
Smartwatch Apple Watch – z czego zbudowane jest to cacko?
Mar11

Smartwatch Apple Watch – z czego zbudowane jest to cacko?

Przyglądamy się materiałom użytym do wyprodukowania smartwatcha Apple Watch. Czym się wyróżniają od innych dostępnych na rynku?

Czytaj więcej
11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch
Lut28

11 funkcji wyróżniających smartwatch Apple Watch

Fir­ma Apple roze­sła­ła przed­wczo­raj wybra­nym oso­bom zapro­sze­nia na kon­fe­ren­cję 9 mar­ca w San Fran­ci­sco pt. Spring For­ward (okre­śle­nie na zmia­nę cza­su z zimo­we­go na let­ni). Wyglą­da więc na to, że tego dnia dowie­my się znacz­nie wię­cej o wycze­ki­wa­nym już od daw­na smar­twat­chu Apple Watch. Do tej pory wie­my tyle, by roz­pa­lić pożą­da­nie rze­szy fanów nad­gry­zio­ne­go jabł­ka. Dla więk­szo­ści...

Czytaj więcej
Smartwatch Pebble i Windows Phone?
Lut26

Smartwatch Pebble i Windows Phone?

Twór­cy Peb­ble sku­pia­ją się na obsłu­dze iOS i Andro­ida. A co z użyt­kow­ni­ka­mi smart­fo­nów z Win­dows Pho­ne?

Czytaj więcej
Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy
Lut01

Garść pytań i odpowiedzi na temat smartwatchy

Czy można biegać bez telefonu, jak sprawują się funkcje fitness oraz rozmowy?

Czytaj więcej
Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche
Gru07

Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche

Nie moż­na usta­lić kon­kret­ne­go dnia przełomu, lecz sta­ło się to oko­ło ro­ku te­mu. So­ny Smar­twatch 2, sztur­mem zdo­bywający pół­ki skle­po­we, był pierw­szym mo­de­lem z An­dro­idem na po­kła­dzie. Mo­ż­na po­­wie­­dzieć że wła­­śnie ten smartwatch oraz Sa­m­sung Ga­­la­­xy Ge­­ar by­­ły pier­w­szy­­mi, dzię­­ki któ­­rym za­­czę­­to na po­­wa­ż­niej traktować te­­mat sma­r­twa­t­chy. Pier­w­sze ich ma­n­ka­­me­n­ty: ma­­ła...

Czytaj więcej
Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.
Paź19

Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.

Z każ­dym mie­sią­cem przy­by­wa smar­twat­chy war­tych uwa­gi. Tym ra­zem ma­my do czy­nie­nia z ko­lej­nym odła­mem, któ­ry nie chce się przy­pi­sać do kon­kret­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Po­wo­dem jest mię­dzy in­ny­mi fakt, że tym ra­zem nie stoi za nim żad­na ze zna­nych nam kor­po­ra­cji, lecz zna­ny wie­lu oso­bom wo­ka­li­sta will.i.am, udzie­la­ją­cy się cho­ciaż­by w ze­spo­le Black Ey­ed Pe­as. Smar­twatch PULS,...

Czytaj więcej
Casio prezentuje prawie smartwatcha
Wrz28

Casio prezentuje prawie smartwatcha

O Ca­sio już kie­dyś wspo­mi­na­łem, kie­dy by­ła mo­wa o ich urzą­dze­niu wy­świe­tla­ją­cym po­wia­do­mie­nia z smart­pho­na. Tym ra­zem pro­du­cent za­pre­zen­to­wał urzą­dze­nie, któ­re rów­nież bę­dzie się łą­czyć z te­le­fo­nem ale w tro­chę in­nym ce­lu. Mo­wa tym ra­zem o kon­tro­li od­twa­rza­cza mu­zycz­ne­go. Dzię­ki łącz­no­ści Blu­eto­oth z te­le­fo­nem bę­dzie­my mie­li moż­li­wość zmia­ny od­twa­rza­ne­go utwo­ru oraz...

Czytaj więcej
Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków
Wrz20

Smartwatchem tym razem zajmie się producent szwajarskich zegarków

Szwaj­car­ska fir­ma Swatch zna­na głów­nie z pro­duk­cji kla­sycz­nych ze­gar­ków za­mie­rza wpro­wa­dzić do sprze­da­ży swo­je­go wła­sne­go smar­twat­cha. Swatch To­uch (bo tak ma się na­zy­wać smar­twatch) ma być po­łą­cze­niem kla­sycz­ne­go ze­gar­ka z in­te­li­gent­ny­mi funk­cja­mi smar­twat­cha. Pro­du­cent głów­nie za­mie­rza się skon­cen­tro­wać na do­dat­kach ty­pu fit­ness. Za­mie­rza też du­żą uwa­gę przy­wią­zać do...

Czytaj więcej
Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych
Lip28

Groove – smartwatch dla ludzi aktywnych

Jak grzy­bów po desz­czu przy­by­wa spor­to­wych smar­twat­chy. Więk­szość zna­czą­cych firm po­ka­za­ło lub za­po­wie­dzia­ło spor­to­we ze­gar­ki. A po­nie­waż smar­twat­che nie są jesz­cze dzie­dzi­ną zmo­no­po­li­zo­wa­ną przez któ­re­go­kol­wiek z pro­du­cen­tów – mniej­sze fir­my rów­nież pró­bu­ją swo­ich sił. Nie za­po­mi­naj­my cho­ciaż­by o nie­zwy­kle po­pu­lar­nym Peb­ble. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le mo­wa bę­dzie...

Czytaj więcej
Smartwatch zbudowany z klocków
Lip11

Smartwatch zbudowany z klocków

Czy sły­sze­li­ście kie­dy­kol­wiek o po­my­śle zbu­do­wa­nia smart­pho­na z kloc­ków? To idea pho­ne­blocks, o któ­rym swe­go cza­su by­ło gło­śno. Ma za­rów­no wie­lu zwo­len­ni­ków, jak i prze­ciw­ni­ków. Zwo­len­ni­cy głów­nie ogła­sza­li, że dzię­ki te­mu bę­dzie moż­na w koń­cu zbu­do­wać smart­pho­na, w peł­ni od­po­wia­da­ją­ce­go na­szym po­trze­bom. O pro­jek­cie mó­wio­no już ja­kiś czas te­mu, jed­nak do dzi­siaj nie...

Czytaj więcej
Moment smartwatch czyli kolejny pomysł na zegarek
Cze22

Moment smartwatch czyli kolejny pomysł na zegarek

Dzi­siej­szy dzień upły­wa pod zna­kiem smar­twat­chy z kick­star­te­ra. Tym ra­zem mo­wa o nie­zwy­kle cie­ka­wym pro­jek­cie na­zwa­nym Mo­ment. Co czy­ni go wy­jąt­ko­wym? 30 dni na pojedynczym ładowaniu Tak, ten przy­po­mi­na­ją­cy bran­so­le­tę smar­twatch ma dzia­łać na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu na­wet 30 dni. W po­rów­na­niu do in­nych mo­de­li jest to im­po­nu­ją­ce. In­nym nie­zwy­kle cie­ka­wym ele­men­tem jest...

Czytaj więcej
Jak zrobić ze zwykłego zegarka smartwatcha?
Cze22

Jak zrobić ze zwykłego zegarka smartwatcha?

In­te­li­gent­ne ze­gar­ki ma­ją to do sie­bie, że ich przy­szłość za­pew­ne bę­dzie wy­glą­dać tak, jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych. Za­ku­pi­my no­we urzą­dze­nie, któ­re na­stęp­nie już za 2–3 la­ta bę­dzie uwa­ża­ne za prze­sta­rza­łe. Spra­wa ma sie ina­czej w przy­pad­ku kla­sycz­nych ze­gar­ków. Je­że­li jest od­po­wied­nio do­brej ja­ko­ści – mo­że nam słu­żyć na­wet dzie­siąt­ki lat. Co zro­bić je­że­li...

Czytaj więcej
Czy smartwatche mają szansę się przyjąć w Polsce? Wersja pesymistyczna
Cze15

Czy smartwatche mają szansę się przyjąć w Polsce? Wersja pesymistyczna

Po za­war­to­ści pó­łek skle­po­wych wi­dać, że smar­twat­che to pro­dukt na­dal do­syć ni­szo­wy. Po­ja­wia się pa­rę mniej lub bar­dziej wy­róż­nia­ją­cych się mo­de­li, jed­nak licz­ba lu­dzi po­sia­da­ją­cych ta­kie urzą­dze­nie na nad­garst­ku – przy­naj­mniej w Pol­sce – jest zni­ko­ma. Na ty­le jest ich ma­ło, że oso­ba ko­rzy­sta­ją­ca z ta­kiego urzą­dze­nia wzbu­dza cał­kiem du­że za­in­te­re­so­wa­nie. Jesz­cze pa­rę lat...

Czytaj więcej
Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy
Maj12

Wyciekł wniosek patentowy Microsoftu na temat smartwatchy

W ostat­nich mie­sią­cach kil­ku­krot­nie już pi­sa­łem na te­mat ro­sną­ce­go za­in­te­re­so­wa­nia smar­twat­cha­mi ze stro­ny więk­szych lub mniej­szych pro­du­cen­tów. Dzi­siaj po­ru­szę te­mat jed­ne­go z więk­szych gra­czy. Czy Microsoft wkroczy do gry? Pa­rę dni te­mu opu­bli­ko­wa­no wnio­sek pa­ten­to­wy Mi­cro­so­ftu do­ty­czą­cy wła­śnie mo­de­lu smar­twat­cha. Po­cho­dzi on już z ro­ku 2012 co w wy­pad­ku cią­głej pra­cy...

Czytaj więcej
Kolejny koncept iWatcha
Sty23

Kolejny koncept iWatcha

Jak wia­do­mo, o iWat­chu jesz­cze nic nie wia­do­mo. W związ­ku z tym dzi­siaj za­pre­zen­tu­ję cie­ka­wy kon­cept au­tor­stwa jed­ne­go z blog­ge­rów: Tod­da Ha­mil­to­na. Jest on o ty­le in­te­re­su­ją­cy, że wło­żył w je­go re­ali­za­cję spo­ro pra­cy. Pierw­sze, co rzu­ca się w oczy to ekran na wą­skiej opa­sce po­dob­nej do po­pu­lar­ne­go Ni­ke Fu­el­band. W prze­ci­wień­stwie do opa­ski spor­to­wej obraz jest przed­sta­wio­ny...

Czytaj więcej
Smartwatch dla dzieci od Vtech’a
Sty22

Smartwatch dla dzieci od Vtech’a

Smar­twat­che to nie tyl­ko hi­ghen­do­we wy­na­laz­ki na­szpi­ko­wa­ne naj­now­szą tech­no­lo­gią, ale rów­nież pro­ste za­baw­ki. Ta­kim czymś ma być ko­lej­ne urzą­dze­nie od fir­my Vtech. Vtech Smar­twatch jest prze­zna­czo­ny dla dzie­ci w wie­ku od 6 do 12 lat i po­sia­dać ma 1,4 ca­lo­wy ko­lo­ro­wy ekran, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny, moż­li­wość na­gry­wa­nia fil­mów, dyk­ta­fon (wraz z apli­ka­cją do edy­cji gło­su) oraz kil­ka...

Czytaj więcej
Pebble Smartwatch w wersji z lepszą obudową jako Pebble Steel
Sty07

Pebble Smartwatch w wersji z lepszą obudową jako Pebble Steel

Już 28 stycz­nia swo­ją od­sło­nę bę­dzie mieć ulep­szo­na wer­sja Peb­ble Smar­twatch na­zwa­na Peb­ble Ste­el. Czym ona się bę­dzie cha­rak­te­ry­zo­wać? Tym ra­zem nie cho­dzi o lep­szy pro­ce­sor ani ba­te­rię, lecz o no­wą wer­sję obu­do­wy. Pierw­szą naj­waż­niej­szą spra­wą jest to, że po­rzu­co­no pla­stik na rzecz sta­li. Do­stęp­na bę­dzie wer­sja z ma­to­wa­ną – ciem­ną sta­lą lub w jej na­tu­ral­nym ko­lo­rze. Do­dat­ko­wo...

Czytaj więcej
Pebble współpracuje z Windows Phone dzięki niezależnym programistom
Sty02

Pebble współpracuje z Windows Phone dzięki niezależnym programistom

Peb­ble Smar­twatch do­tych­czas współ­pra­co­wał je­dy­nie z naj­więk­szy­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi: An­dro­idem oraz iOS. Win­dows Pho­ne mi­mo szyb­ko ro­sną­cej po­pu­lar­no­ści nie zy­skał uwa­gi pro­du­cen­ta smar­twat­chy. Co mo­gą zro­bić lu­dzie, któ­rzy chcie­li­by jed­nak z nie­go ko­rzy­stać (przy­po­mnij­my, że ak­tu­al­nie jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych smar­twat­chy na ryn­ku)? Od nie­daw­na mo­gą te­go...

Czytaj więcej
Fenomen inteligentnego zegarka Pebble
Gru16

Fenomen inteligentnego zegarka Pebble

Dzi­siaj przed­sta­wię mo­del, któ­ry praw­do­po­dob­nie jest naj­po­pu­lar­niej­szym smar­twat­chem ze wszyst­kich, a za po­wsta­niem któ­re­go nie stoi ża­den wiel­ki kon­cern. Jest to ko­lej­ny pro­dukt, któ­ry zy­skał pro­mo­cję dzię­ki zbiór­ce pie­nię­dzy na stro­nie zaj­mu­ją­cej się wspar­ciem dla cie­ka­wych ini­cja­tyw. Tym ra­zem pa­dło na kick­star­te­ra – praw­do­po­dob­nie naj­więk­szą stro­nę o tej te­ma­ty­ce....

Czytaj więcej
Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy
Gru11

Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy

My­śle­li­ście, że in­te­li­gent­ne ze­gar­ki to szczyt mi­ni­ma­li­za­cji, je­że­li cho­dzi o użyt­ko­wa­nie te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go? To się my­li­li­ście. Na In­die­go­go wła­śnie koń­czy się zbiór­ka pie­nię­dzy na pro­duk­cję in­te­li­gent­nego… pier­ścion­ka. Tak, to nie po­mył­ka. Już nie­dłu­go ko­lej­ny ele­ment bi­żu­te­rii zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w elek­tro­ni­kę. Co bę­dzie po­sia­dać Smart Ring? Wy­ko­na­ny ze sta­li...

Czytaj więcej
Inteligentne zegarki dla sportowców
Gru10

Inteligentne zegarki dla sportowców

Ten ar­ty­kuł po­wi­nien za­in­te­re­so­wać pa­sjo­na­tów ta­kich pro­gra­mów jak En­do­mon­do, któ­rzy pra­gną spraw­dzać sta­ty­sty­ki swo­jej ak­tyw­no­ści. Ta­kie apli­ka­cje cie­szą się cał­kiem spo­rą ilo­ścią po­brań, po­sta­ram się więc przed­sta­wić coś, co jest cie­ka­wym uzu­peł­nie­niem. Z pew­no­ścią wie­le osób uży­wa­ją­cych apli­ka­cji spor­to­wych ma do­syć no­sze­nia ze so­bą nie­wy­god­nych te­le­fo­nów...

Czytaj więcej
Pine Smartwatch – inteligentny zegarek, który nie potrzebuje telefonu
Gru07

Pine Smartwatch – inteligentny zegarek, który nie potrzebuje telefonu

Smar­twat­che, któ­re za­zwy­czaj ma­my oka­zję zo­ba­czyć są je­dy­nie łącz­ni­kami z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym. Po­ja­wia­ją się jed­nak urzą­dze­nia, któ­re sa­me w so­bie sta­no­wią swój ma­ły, wła­sny eko­sys­tem, po­tra­fią­cy się sa­mo­dziel­nie łą­czyć z in­ny­mi, wy­sy­łać wia­do­mo­ści tek­sto­we oraz ko­rzy­stać z in­ter­ne­tu. Po­ra na wpro­wa­dze­nie bo­ha­te­ra te­go ar­ty­ku­łu: Smar­twatch Pi­ne od fir­my Nep­tu­ne....

Czytaj więcej
Smartwatch, który przypilnuje Twojego dziecka
Gru06

Smartwatch, który przypilnuje Twojego dziecka

Ten smar­twatch bę­dzie z pew­no­ści do­brą in­for­ma­cją dla wszyst­kich za­tro­ska­nych o swo­je dzie­ci ro­dzi­ców. Fi­LIP, o któ­rym mo­wa jest ze­gar­kiem ma­ją­cym za za­da­nia uła­twiać ko­mu­ni­ka­cję na li­nii ro­dzic – dziec­ko. Po­sia­da on wie­le opcji kon­tro­li ro­dzicielskiej, na przy­kład moż­li­wość wy­zna­cza­nia re­jo­nów, na któ­rych mo­że znaj­do­wać się dziec­ko (w przy­pad­ku gdy prze­kro­czy ten te­ren, ro­dzic...

Czytaj więcej
Pierwszy smartwatch z ekranem Mirasol już jest
Lis29

Pierwszy smartwatch z ekranem Mirasol już jest

  Cał­kiem nie­daw­no w skle­pach na ryn­ku chiń­skim po­ja­wił się pierw­szy ze­ga­rek z ekra­nem Mi­ra­sol (ekran od fir­my Qu­al­l­com). Jest to Ap­p­scomm Fa­shion­comm A1, któ­ry w odróż­nie­niu od naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce mo­de­li bę­dzie po­sia­dał slot na kar­tę mi­cro­SIM. Jej obec­ność jed­nak nie bę­dzie blo­ko­wa­ła moż­li­wo­ści po­łą­cze­nia urzą­dze­nia z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym. Do­dat­ko­wo...

Czytaj więcej
Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)
Lis28

Zegarek, którego inteligencja jest stworzona przez… nas samych :)

Tak, ty­tuł wia­do­mo­ści nie my­li. Fir­ma Te­xas In­stru­ment już ja­kiś czas te­mu wy­pu­ści­ła ze­ga­rek o bar­dzo do­brych pa­ra­me­trach, któ­re­go jed­nak funk­cjo­nal­ność w fa­brycz­nej wer­sji jest nie­wie­le więk­sza niż w ze­gar­kach, ja­kie do­sta­wa­li­śmy kie­dyś na ko­mu­nię. Jed­nak dzię­ki mno­giej ilo­ści sen­so­rów, wy­daj­ne­mu, jak na ze­ga­rek, pro­ce­so­ro­wi oraz roz­bu­do­wa­nym na­rzę­dziom de­we­lo­per­skim...

Czytaj więcej