Mija rok od kiedy producenci na poważnie traktują smartwatche

Sony SmartWatch

Obrazek pobrany z sonymobile.com

Nie moż­na usta­lić kon­kret­ne­go dnia przełomu, lecz sta­ło się to oko­ło ro­ku te­mu. So­ny Smar­twatch 2, sztur­mem zdo­bywający pół­ki skle­po­we, był pierw­szym mo­de­lem z An­dro­idem na po­kła­dzie. Mo­ż­na po­­wie­­dzieć że wła­­śnie ten smartwatch oraz Sa­m­sung Ga­­la­­xy Ge­­ar by­­ły pier­w­szy­­mi, dzię­­ki któ­­rym za­­czę­­to na po­­wa­ż­niej traktować te­­mat sma­r­twa­t­chy. Pier­w­sze ich ma­n­ka­­me­n­ty: ma­­ła li­cz­ba apli­­ka­­cji oraz kró­t­ki czas pra­­cy na ba­­te­­rii zo­­sta­­ły już czę­­­ścio­­wo na­­pra­­wio­­ne w ko­­le­j­nych mo­­delach. Ma­­my ak­tu­­a­l­nie do czy­­nie­­nia z sto­p­nio­­wą po­­pra­­wą cza­­su ży­­cia urzą­­dze­­nia na po­­je­­dy­n­czym ła­­do­­wa­­niu, je­­ste­­śmy ró­w­nież świa­d­ka­­mi zna­cz­nej wię­k­szej li­cz­by apli­­ka­­cji na sma­r­twa­t­che. Również es­te­­ci nie po­­wi­n­ni mieć już po­­wo­­dów do na­­rze­­kań – od oko­­ło sześciu miesięcy je­­ste­­śmy co krok świa­d­ka­­mi pre­­mie­­ry urzą­­dzeń, któ­­rych wy­­gląd jest co najmniej za­­do­­wa­­la­­ją­­cy. Z każ­dym ko­lej­nym dniem pojawiają się ko­lej­ne za­po­wie­dzi now­ych pro­du­cen­tów.

Roz­­wój bra­n­ży in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków to jednak nie ty­l­ko pa­­smo su­k­ce­­sów. Po­­ja­­wił się ak­tu­­a­l­nie mię­­dzy in­­ny­­mi ma­­ły pro­­blem fra­g­me­n­ta­­cji sy­s­te­­mów ope­­ra­­cy­j­nych. Na pier­w­sze mie­j­sce wy­­su­­wa się An­dro­­id We­­ar lecz za nim ma­­my ca­­łą ma­­sę po­­m­nie­j­szych pro­­du­­ce­n­tów ze swo­­i­mi wła­­sny­­mi sy­s­te­­ma­­mi ope­­ra­­cy­j­ny­­mi (na przykład Ti­­zen od Sa­m­su­n­ga lub au­­to­r­ski sy­s­tem dla sma­r­twa­t­chy Pe­b­ble). Są­­dzę, że w naj­bli­ż­szych dwóch la­­tach bę­­dzie już wia­­do­­mo, które z systemów bę­­dą wio­­dły prym.

Co szy­­ku­­je je­sz­cze przy­­szłość? Wydaje się, że te­­mat ba­­te­­rii w sma­r­twa­t­chach cią­­gle bę­­dzie wa­­dą w przy­­pa­d­ku mo­­de­­li z naj­le­p­szym ha­r­dwa­­rem. Prawdopodobnie możemy spodziewać się również co­­raz wię­­kszej ilości smartwatchy ofe­­ru­­ją­­cych do­­bry czas pra­­cy kosztem mniejszych mo­ż­li­­wo­­­ści i go­r­szego jakościowo ekranu niż w przy­­pa­d­ku to­­po­­wych mo­­de­­li. Podobną sytuację obserwujemy na rynku smartphonów. Mo­ż­li­­we, że ko­n­kre­t­ny trend wśród pro­­du­­ce­n­tów wy­­kreu­­je Ap­ple, na któ­­rego propozycję wie­­le osób go­­rą­cz­ko­­wo ­­cze­ka.

Jedno jest pewne: mo­­że­­my spo­­dzie­­wać się da­l­szej eks­­pa­n­sji in­­te­­li­­gen­t­nych ze­­ga­r­ków na ry­n­ku ga­­dże­­tów ele­k­tro­­ni­cz­nych.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na