MyKronoz ZeBracelet 2 – bransoletka czy smartwatch?

MyKro­noz, szwaj­car­ski pro­du­cent inte­li­gent­nych roz­wią­zań wpro­wa­dził na rynek smar­twatcha skie­ro­wa­nego dla kobiet. Dzięki umie­jęt­nemu połą­cze­niu tech­no­lo­gii z desi­gnem, użyt­kow­niczka otrzy­muje funk­cjo­nalny pro­dukt, który swoim wyglą­dem przy­po­mina raczej ele­ment biżu­te­rii niż zega­rek.

Kom­fort i swo­boda

Serię smar­twat­chy ZeBra­ce­let2 wypo­sa­żono w moduł Blu­eto­oth 4.0, dzięki czemu dosko­nale współ­pra­cują ze smart­fo­nami z sys­te­mem Android oraz iOS (Apple). Zaletą tego typu roz­wią­za­nia jest moż­li­wość korzy­sta­nia z tele­fonu bez koniecz­no­ści wyj­mo­wa­nia go z torebki.

Ele­gancki i funk­cjo­nalny

O przy­cho­dzą­cym połą­cze­niu smar­twatch infor­muje dzwon­kiem oraz deli­katną wibra­cją. Dodat­kowo na wyświe­tlaczu OLED wyświe­tla się kon­takt dzwo­nią­cego lub infor­ma­cja o wia­do­mo­ści sms. W przy­padku nie­ode­bra­nych połą­czeń na ekra­nie zegarka pojawi się odpo­wiedni komu­ni­kat.

ZeBracelet2-profile view

Obsługa jed­nym przy­ciskiem

Obsługa urzą­dze­nia jest banal­nie pro­sta. Aby roz­po­cząć, zakoń­czyć lub odrzu­cić roz­mowę wystar­czy naci­snąć funk­cjo­nalny przy­cisk na obu­do­wie zegarka. Wbu­do­wany mikro­fon i gło­śnik znacz­nie uła­twiają pro­wa­dze­nie roz­mowy np. pod­czas kie­ro­wa­nia pojaz­dem, czy rowe­rem. Wypo­sa­żony w „anti-lost” alarm ostrzeże deli­katną wibra­cją o tym, że znaj­du­jesz się poza zasię­giem swo­jego tele­fonu.

Utrzy­muj dobrą formę

Dzięki wbu­do­wa­nemu 3-osio­wemu czuj­nikowi, ZeBra­ce­let2 umoż­li­wia pomiar kro­ków, prze­byty dystans, liczbę spa­lo­nych kalo­rii, czas snu itp. Możesz sama usta­no­wić sobie spor­towe cele i reali­zo­wać je zgod­nie z zale­ca­niami wir­tu­al­nego tre­nera. Bez­płatna apli­ka­cja (dostępna na App Store lub Google Play) pozwala obser­wo­wać postępy w cza­sie rze­czy­wi­stym, infor­muje o sta­ty­sty­kach i przy­po­mina o tre­ningu.

Cenę pro­duktu usta­lono na pozio­mie 299 zł.

MyKronoz-ZeBracelet

Cechy urzą­dze­nia:

 • Wymiary: 73x32x12,5 mm (wys. szer. gr)
 • Waga: 36 g
 • Blu­eto­oth: 4.0
 • Typ bate­rii: Li-ion 130 mAh
 • Żywot­ność bate­rii: 3 dni
 • Czas łado­wa­nia: 1,5 godz.
 • Pamięć: 7 dni
 • Wyświe­tlacz: OLED
 • Czuj­nik: 3-osiowy akce­le­ro­metr
 • Tem­pe­ra­tura pracy: od -10 do 60° C
 • Dostępny w 6 kolo­rach: czarny, biały, różo­wy­/złoty, czer­wony, fio­le­towy, srebrny

Funk­cje zegarka:

 • Pomiar czasu
 • Kro­ko­mierz
 • Infor­ma­cja o sta­ty­sty­kach
 • Pomiar czasu snu
 • Pomiar odle­gło­ści
 • Alarm
 • Pomiar spa­lo­nych kalo­rii
 • Funk­cja Goal: usta­wia­nie i reali­za­cja zmie­rzo­nych celów

ZeWtach-Instit

O MyKro­noz

Zało­żona w 2012 r. szwaj­car­ska spółka zaj­muje się pro­jek­to­wa­niem, pro­duk­cją oraz roz­wo­jem nowo­cze­snych i mobil­nych akce­so­riów. Postę­pu­jąca cyfry­za­cja życia oraz naj­now­sze tech­no­lo­gie z któ­rymi sty­kamy się na co dzień, czy­nią nasze życie łatwiej­szej i przy­jem­niej­sze.

MyKro­noz ide­al­nie wpi­suje się w ten trend, dostar­cza­jąc na rynek coraz bar­dziej funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia o nie­tu­zin­ko­wym wyglą­dzie. Smar­twatche, które tra­fiają na Pań­stwa dło­nie są efek­tem współ­pracy inży­nie­rów oraz desi­gne­rów, któ­rzy dosko­nale łączą prak­tyczne cechy inte­li­gent­nego zegarka z ele­gan­cją i nowo­cze­snym wzor­nic­twem.

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na