Nowa technologia wearable może wyśledzić zanieczyszczenie powietrza

Tech­no­lo­gie ubie­ralne są super i w ogóle, ale zwy­kle mogą wychwy­cić tylko bar­dzo pod­sta­wowe rze­czy jak puls, potem dzięki mądrym algo­ryt­mom eks­tra­po­lują te dane i dostar­czają wię­cej infor­ma­cji. Tym­cza­sem por­tal TechXplore donosi, że w Yale School of Public Health, pro­fe­sor Kry­stal Pol­litt wyna­la­zła lekką, nie rzu­ca­jąca się w oczy opa­skę na nad­gar­stek i nazwała ją Fresh Air. To urzą­dze­nie do nosze­nia wygląda jak zega­rek na rękę i używa prób­nika powie­trza żeby wychwy­cić zanie­czysz­cze­nia powie­trza.

Po­cząt­kowo Fresh Air został zapro­jek­to­wany żeby wychwy­cić piren, dwu­tle­nek azotu i inne zanie­czysz­cze­nia ale pro­fe­sor Pol­litt uważa, że można go zmo­dy­fi­ko­wać żeby wychwy­ty­wał małe pato­geny w powie­trzu, takie jak koro­na­wi­rus. Obec­nie współ­pra­cuje z Jor­da­nem Pec­cią, (Tho­mas E. Gol­den, Jr Pro­fes­sor of Envi­ron­men­tal Engi­ne­ering) i z dr Jodi Sher­man (pro­fe­sor ane­ste­zjo­lo­gii i epi­de­mio­lo­gii). Celem ich pracy jest roz­wi­nie­cie Fresh Air w kie­runku urzą­dze­nia moni­to­ru­ją­cego ryzyko pan­de­mii.

Image credit Krystal Pollitt

Na obec­nym sta­nie zaawan­so­wa­nia tech­no­lo­gii Fresh Air potrze­buje dodat­ko­wych urzą­dzeń do ana­li­zo­wa­nia pró­bek i okre­śle­nia zanie­czysz­czeń wraz z ewen­tu­al­nym ryzy­kiem eks­po­zy­cji na wirusy. W przy­szło­ści ta tech­no­lo­gia może stać się samo­dziel­nym urzą­dze­niem lub może zostać dodana do smar­twat­cha. Moż­li­wość oce­nia­nia szko­dli­wo­ści śro­do­wi­ska natu­ral­nego przez wykry­wa­nie poten­cjal­nych zagro­żeń ze strony sub­stan­cji szko­dli­wych i pato­ge­nów przez leciutką i dys­kretną opa­skę na nad­garstku będzie przy­datna. Miejmy nadzieję, że naukowca uda się połą­czyć tech­no­lo­gię pro­duk­tem dla kon­su­men­tów naj­szyb­ciej jak to moż­liwe.

Źró­dło: Mariyan Sla­vov (autor), www.pho­ne­arena.com
Źró­dło obraz­ków: Kry­stal Pol­litt

Agnieszka Kuś

Autor: Agnieszka Kuś

Estetka. Uważa, że przestrzeń cyfrowa to idealne miejsce do uprawiania i odbierania kultury wysokiej. Lubi też ładne i praktyczne akcesoria z kategorii "do założenia".

Udostępnij na