Pebble Smartwatch w wersji z lepszą obudową jako Pebble Steel

Już 28 stycz­nia swo­ją od­sło­nę bę­dzie mieć ulep­szo­na wer­sja Peb­ble Smar­twatch na­zwa­na Peb­ble Ste­el. Czym ona się bę­dzie cha­rak­te­ry­zo­wać? Tym ra­zem nie cho­dzi o lep­szy pro­ce­sor ani ba­te­rię, lecz o no­wą wer­sję obu­do­wy.

Nowy Pebble Steel

Pierw­szą naj­waż­niej­szą spra­wą jest to, że po­rzu­co­no pla­stik na rzecz sta­li. Do­stęp­na bę­dzie wer­sja z ma­to­wa­ną – ciem­ną sta­lą lub w jej na­tu­ral­nym ko­lo­rze. Do­dat­ko­wo ma być to mo­del wo­dosz­czel­ny. Oso­by, któ­re pra­gną do­dat­ko­wej per­so­na­li­za­cji wy­glą­du za­pew­ne ucie­szy in­for­ma­cja, że do­stęp­ne bę­dą róż­ne wa­rian­ty bran­so­let oraz pa­sków. Smar­twatch po­sia­dać ma szkło Go­ril­la Glass. Spe­cy­fi­ka­cja zo­sta­ła po­twier­dzo­na na stro­nie pro­du­cen­ta: get­peb­ble.com. Są­dzę, że mo­del ten mo­że się po­zy­tyw­nie przy­jąć, o ile je­go ce­na nie od­stra­szy po­ten­cjal­nych kup­ców (249$ – ce­na z stro­ny pro­du­cen­ta), po­nie­waż ak­tu­al­nie w dzie­dzi­nie smar­twat­chy do­mi­nu­je pla­stik.

Są­dzę, że Peb­ble Ste­el bę­dzie bar­dzo do­brym wy­bo­rem dla oso­by, któ­ra pra­gnie po­sia­dać smar­twat­cha o do­brym wspar­ciu tech­nicz­nym (po­ja­wi­ło się już dla nie­go SDK, a nie­dłu­go ma ru­szyć mar­ket z apli­ka­cja­mi do po­bra­nia – a apli­ka­cji cią­gle przy­by­wa), a tak­że wy­glą­dzie nie przy­po­mi­na­ją­cym ta­niej za­baw­ki dla dzie­ci.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na