Pine Smartwatch – inteligentny zegarek, który nie potrzebuje telefonu

Smar­twat­che, któ­re za­zwy­czaj ma­my oka­zję zo­ba­czyć są je­dy­nie łącz­ni­kami z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym. Po­ja­wia­ją się jed­nak urzą­dze­nia, któ­re sa­me w so­bie sta­no­wią swój ma­ły, wła­sny eko­sys­tem, po­tra­fią­cy się sa­mo­dziel­nie łą­czyć z in­ny­mi, wy­sy­łać wia­do­mo­ści tek­sto­we oraz ko­rzy­stać z in­ter­ne­tu.

Smartwatch Neptune Pine

Po­ra na wpro­wa­dze­nie bo­ha­te­ra te­go ar­ty­ku­łu: Smar­twatch Pi­ne od fir­my Nep­tu­ne. Jest on cał­kiem spo­rych roz­mia­rów ze­gar­kiem z opcja­mi wy­mie­nio­ny­mi wcze­śniej. Po­sia­da dwa apa­ra­ty (w tym je­den z lam­pą!), wy­daj­ny 2-rdze­nio­wy pro­ce­sor oraz wszyst­ko to, co po­wi­nien po­sia­dać współ­cze­sny te­le­fon ko­mór­ko­wy. W czym w ta­kim ra­zie tkwi ha­czyk?

Prze­de wszyst­kim: bar­dzo krót­ki czas dzia­ła­nia. Pro­du­cent za­kła­da 5 dni w try­bie czu­wa­nia. Jed­nak pa­mię­taj­my, że jest tak wte­dy gdy ma­my mak­sy­mal­ny za­sięg sie­ci, nie włą­cza­my wy­świe­tla­cza w ogó­le, a wszel­kie do­dat­ko­we trans­fe­ry da­nych ma­my wy­łą­czo­ne. Wte­dy je­dy­nie mo­że­my mieć na­dzie­ję, że prze­trwa te 120 go­dzin. 😉 W prze­ciw­nym przy­pad­ku nie­ste­ty bę­dzie kru­cho. Ko­lej­ny mi­nus: roz­mia­ry. Nie­ste­ty, do zgrab­nych ga­dże­tów on nie na­le­ży (2,4 ca­la). Aby uży­wać go ja­ko za­mien­nik te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go już jest nie­ste­ty za ma­ły. Ce­na pla­su­je się na po­zio­mie 335 do­la­rów, po­dob­nie jak smart­pho­ny ze śred­niej pół­ki ce­no­wej.

Nie­ste­ty, mi­mo cie­ka­we­go po­my­słu, smar­twatch ten nie sprze­da się ra­czej zbyt do­brze. Po pierw­sze zwią­za­ne jest to z je­go roz­mia­ra­mi, któ­re są i za du­że jak na ze­ga­rek, i za ma­łe jak na smart­pho­ne’a. Do­dat­ko­wą wa­dą jest brak mar­ki, któ­ra roz­pę­dzi­ła­by je­go sprze­daż (bo jed­nak du­żych roz­mia­rów Ga­la­xy Ge­ar sprze­daje się zno­wu nie tak naj­go­rzej). W każ­dym wy­pad­ku na­le­ży trzy­mać kciu­ki za ta­kie po­my­sły, bo to one wpro­wa­dza­ją po­wiew świe­żo­ści na ryn­ku tech­no­lo­gii.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na