Samsung także chce wypuścić Smartwatcha w wersji fitness

Pod wpły­wem po­pu­lar­no­ści Ni­ke Fu­el­band ko­lej­na fir­ma chce spró­bo­wać swo­ich sił z in­te­li­gent­ną opa­ską spor­to­wą. Sam­sung, któ­ry do­tych­czas wy­pu­ścił urzą­dze­nie nie do­rów­nu­ją­ce zgrab­no­ści Fu­elBan­do­wi, tym ra­zem chce po­ka­zać się od stro­ny pro­du­cen­ta urzą­dze­ń dla spor­tow­ców. Jest szan­sa, że uj­rzy­my go pod­czas zbli­ża­ją­cych się tar­gów MVC. Zna­jąc port­fo­lio urzą­dzeń pro­du­cen­ta moż­na przy­pusz­czać, że bę­dzie współ­pra­co­wać je­dy­nie z te­le­fo­na­mi pod kon­tro­lą An­dro­ida. Czy i tym ra­zem bę­dzie on prze­zna­czo­ny je­dy­nie dla użyt­kow­ni­ków te­le­fo­nów tej kor­po­ra­cji? Te­go jesz­cze nie wia­do­mo.

Samsung S Band

Je­że­li Sam­sung S Band po­ja­wi się na ryn­ku to z pew­no­ścią bę­dzie uzu­peł­niać cał­kiem już po­kaź­ne port­fo­lio Sam­sunga z se­rii urzą­dzeń S. Co bę­dzie po­sia­dać? Ma łą­czyć się z apli­ka­cją S-He­alth, mie­rzyć licz­bę spa­lo­nych ka­lo­rii i prze­by­tych ki­lo­me­trów. Do­dat­ko­wo bę­dzie­my mo­gli ją kon­tro­lo­wać za po­mo­cą gło­su.

Są­dzę, że w nie­dłu­gim cza­sie mo­że­my docze­kać się co­raz wy­raź­niej­sze­go po­dzia­łu smar­twat­chy. Dla jed­nych bę­dzie to do­da­tek do te­le­fo­nu, dzię­ki któ­re­mu zbęd­ne sta­nie się czę­ste wy­cią­ga­nie ko­mor­ki (co bę­dzie szcze­gól­nie zna­czą­ce w przy­pad­ku po­sia­da­czy znacz­nych roz­mia­rów tab­fo­nów). Dru­ga ka­te­go­rią uży­twkow­ni­ków bę­dą fa­ni wszel­kiej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, uwiel­bia­ją­cy li­czyć prze­by­te ki­lo­me­try i spa­lo­ne ka­lo­rie. Dla tych bę­dą ta­kie opa­ski, jak cho­ciaż­by Sam­sung S Band. Po­dej­ście ta­kie już za­sto­so­wa­ło LG za­po­wia­da­jąc dwie ka­te­go­rie smar­twat­chy. Cze­kam już z nie­cier­pli­wo­ścią na naj­bliż­szy rok, bo ilość za­po­wie­dzi jed­no­znacz­nie wska­zu­je na to, że jest na co cze­kać.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na