Smartwatch zbudowany z klocków

Czy sły­sze­li­ście kie­dy­kol­wiek o po­my­śle zbu­do­wa­nia smart­pho­na z kloc­ków? To idea pho­ne­blocks, o któ­rym swe­go cza­su by­ło gło­śno. Ma za­rów­no wie­lu zwo­len­ni­ków, jak i prze­ciw­ni­ków.

Zwo­len­ni­cy głów­nie ogła­sza­li, że dzię­ki te­mu bę­dzie moż­na w koń­cu zbu­do­wać smart­pho­na, w peł­ni od­po­wia­da­ją­ce­go na­szym po­trze­bom. O pro­jek­cie mó­wio­no już ja­kiś czas te­mu, jed­nak do dzi­siaj nie zo­ba­czy­li­śmy dzia­ła­ją­ce­go pro­duk­tu.

Co ma to jed­nak do smar­twat­chy? Otóż, mi­mo że jesz­cze nie wie­my czy po­mysł osią­gnie ko­mer­cyj­ny suk­ces czy też nie, to już po­ja­wił się ana­lo­gicz­ny po­mysł.

Blocks

Obrazek z www.chooseblocks.com

Po­zwo­li to użyt­kow­ni­ko­wi na pod­ję­cie sa­mo­dziel­nej de­cy­zji, któ­rą z opcji pre­fe­ru­je: po­tęż­ne urzą­dze­nie, ofe­ru­ją­ce to, co wszyst­kie smar­twat­che ra­zem wzię­te czy pro­sty pro­dukt, słu­żą­cy przede wszyst­kim ja­ko na­wi­ga­tor w cza­sie po­dró­ży. Po­ja­wi się tak­że moż­li­wość wy­bo­ru ro­dza­ju wy­świe­tla­cza: ekran e-ink, ko­ja­rzo­ny głów­nie z se­rią Peb­ble i LED.

Jesz­cze nie wia­do­mo, na ja­kim sys­te­mie bę­dzie ba­zo­wał smar­twatch. Twór­cy bio­rą pod uwa­gę An­dro­id We­ar, jed­nak od­stra­sza ich póź­niej­szy kon­flikt z eko­sys­te­mem Ap­ple. Ak­tu­al­nie pro­jekt jest na eta­pie bar­dzo wcze­snych pro­to­ty­pów i wstęp­nie pro­du­ko­wa­nych eg­zem­pla­rzy z dru­kar­ki 3D. Z te­go wzglę­du ak­tu­al­nie nie bu­dzi zbyt po­zy­tyw­ne­go wra­że­nia wi­zu­al­ne­go. Miej­my na­dzie­ję, że ele­ment ten ule­gnie znacz­nej po­pra­wie.

Ce­na pod­sta­wo­we­go mo­de­lu w tym mo­men­cie wstęp­nie okre­ślo­na jest na 200-250 do­la­rów. Wraz z do­dat­ko­wy­mi mo­du­ła­mi ce­na bę­dzie ro­snąć. Jed­nak wszyst­ko mo­że się zmie­nić, po­nie­waż pro­dukt cze­ka do­pie­ro na pre­zen­ta­cję na por­ta­lach crowd­fun­din­go­wych, aby otrzy­mać wspar­cie fi­nan­so­we.

Trze­ba przy­znać, że ta­kie po­dej­ście do te­ma­tu tech­no­lo­gii mo­bil­nych jest nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­ce. Mo­im zda­niem za­rów­no w smart­pho­nach, jak i smar­twatchach po­win­ny być ta­kie pro­dukty.

A Wy co o tym są­dzi­cie? Za­pra­szam do wy­ra­ża­nia opi­nii na na­szych pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych.

Wię­cej in­for­ma­cji: www.chooseblocks.com.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na