Swimmo – smartwatch dla sportowców po polsku

Sły­sze­li­ście może o pro­jek­cie na kick­star­te­rze pt. Swim­mo­? To pomysł na smar­twat­cha, nie dość że w pol­skim wyda­niu, to skie­ro­wa­nego do dość wąskiej grupy doce­lo­wej. Dokład­nie cho­dzi o inte­li­gentny zega­rek dla pły­wa­ków. Jesteś czę­stym gościem na pły­walni i nie pamię­tasz ile base­nów udało Ci się zro­bić ostat­nio? A może przyda się infor­ma­cja jaką prze­pły­wasz odle­głość i z jaką pręd­ko­ścią? Jeśli dorzu­cimy mie­rze­nie tętna, licz­nik spa­lo­nych kalo­rii, kolo­rowy wyświe­tlacz OLED i np. pomiar czasu – otrzy­mamy wła­śnie Swimmo.

Co cie­kawe, twórcy w dzie­sięć dni zebrali trzy­krot­ność zało­żo­nego celu, a do końca zostały jesz­cze pra­wie trzy tygo­dnie! Jak widać zega­rek ide­al­nie wpa­so­wał się w niszę. Co prawda nie jest to jakiś ewe­ne­ment na rynku zegar­ków spor­to­wych, bo od dawna dostępny jest np. Gar­min Swim, jed­nak trzeba zde­cy­do­wa­nie przy­kla­ski­wać takim pomy­słom naszych roda­ków! Co niniej­szym czy­nimy.

swimmo

Kosz­tu­jący rów­no­war­tość 169 dola­rów ame­ry­kań­skich (cena po zakoń­cze­niu zbiórki wzro­śnie do 230 dola­rów) Swimmo ofe­ruje współ­pracę ze smart­fo­nami opar­tymi na sys­te­mie iOS oraz Android. Nic nato­miast nie wia­domo co z Win­dows Phone.

Pierw­sze smar­twat­che mają tra­fić do fun­da­to­rów już w paździer­niku tego roku, więc jeśli lubi­cie pły­wać – już wie­cie o co pro­sić Miko­łaja 😉

Źródło: kickstarter.com
Obrazki pobrane ze strony swimmo.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na