Test smartwatch Goclever Chronos Eco – opinia po pierwszych dniach

Mi­nę­ło już kil­ka dni, od kie­dy testuję smar­twat­cha Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco. Mo­gę więc już wy­dać wstęp­ną opi­nię. Peł­ną przed­sta­wię za ty­dzień.

chronos eco- tarcza

W po­przed­nim wpi­sie przede wszyst­kim pi­sa­łem na te­mat wy­glą­du. Zda­nia nie zmie­ni­łem. Są­dzę, że podobnie przedstawia się kom­fort no­sze­nia ze­gar­ka. Mu­szę po­wie­dzieć, że no­si się go cał­kiem do­brze. Nie czuć, że po­sia­da on do­syć du­żą tar­czę. Po­now­nie mógł­bym się przy­cze­pić tyl­ko do pa­ska. Czuć, że jest on gu­mo­wy i są­dzę, że la­tem mógł­by moc­no do­skwie­rać.

Mi­łym ak­cen­tem jest moż­li­wość do­bie­ra­nia apli­ka­cji z smart­pho­na, z któ­ry­mi ma się in­te­gro­wać smar­twatch. Dzię­ki te­mu z ła­two­ścią wy­bra­łem, z któ­rej apli­ka­cji pocz­to­wej chcę otrzymywać po­wia­do­mienia.

Kro­ko­mierz tak­że dzia­ła jak po­wi­nien, na­sze wy­czy­ny no­to­wa­ne są w ran­kin­gu. Syn­ch­ro­ni­za­cja z te­le­fo­nem wy­stę­pu­je co kil­ka­na­ście – kil­kadziesiąt mi­nut. W trak­cie wę­dró­wek nie­ste­ty nie mo­głem sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia mu­zy­ką z te­le­fo­nu, a to wszyst­ko dla­te­go, że ko­rzy­stam z in­nej apli­ka­cji niż stan­dar­do­wa w te­le­fo­nie (Spo­ti­fy, nie wiem jesz­cze jak jest w przy­pad­ku in­nych apli­ka­cji). Tym sa­mym je­dy­ne co mo­głem prze­czy­tać to ty­tuł pio­sen­ki.

chronos eco muzyka

 

Jed­ną z pierw­szych czyn­no­ści, ja­kich do­ko­na­łem pod­czas oglę­dzin smar­twat­cha, by­ła zmia­na tar­czy ze­gar­ka. Pech chciał, że je­den z ta­kich mo­men­tów miał miejsce, kie­dy by­łem od­da­lo­ny od podłą­czo­nej ła­do­war­ki, nie­zbęd­nej w przy­pad­ku za­wie­sze­nia się smar­twat­cha. Nie­ste­ty, aż do po­wro­tu do do­mu na ze­gar­ku je­dy­nym wyświetlanym ko­mu­ni­katem był „sync”. In­nym ra­zem gdy otrzymywałem zbyt du­żo po­wia­do­mień w krót­kim cza­sie, zegarek po­tra­fił za­trzy­mać się na pół mi­nuty. Następnie wra­cał do nor­mal­nej pra­cy. Na szczę­ście pierw­szy przy­pa­dek zda­rzył się tyl­ko raz, a dru­gi dwa ra­zy. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści smartwatch spra­wo­wał się do­brze.

Wra­ca­jąc do ła­do­war­ki – po­za re­se­tem nie czu­ję ko­niecz­no­ści ko­rzy­sta­nia z niej w naj­bliż­szym cza­sie. Jest to nie­wąt­pli­wie duży plus te­go ze­gar­ka.

Na te­mat ko­lej­nych wra­żeń zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem smar­twat­cha Ch­ro­nos Eco za­pra­szam na po­cząt­ku przy­szłe­go ty­go­dnia. Za­chęcam do ko­men­to­wa­nia oraz za­da­wa­nia py­tań zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem te­go ze­gar­ka.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na