Znana jest już cena LG G Watch

Pro­du­cent naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da­ją­ce­go się smar­twat­cha w naj­bliż­szych mie­sią­cach – LG G Watch, o któ­rym mó­wi­li­śmy jesz­cze cał­kiem nie­daw­no, po­dał ce­nę po­cząt­ko­wą ze­gar­ka.

LG G Watch

Obrazek z strony wegotserved.com

Ce­na wy­no­sić ma­199 eu­ro, a więc pla­su­je się po­dob­nym po­zio­mie co ostat­nio za­pre­zen­to­wa­ne smar­twat­che od Sam­sun­ga. Kwo­ta jest cał­kiem roz­sąd­na, bio­rąc pod uwa­gę wa­chlarz moż­li­wo­ści mo­de­lu. Waż­ną kwe­stią z pew­no­ścią bę­dzie kom­pa­ty­bil­ność ze smart­pho­na­mi kon­ku­ren­cji. Je­że­li bę­dzie współ­pra­co­wać cho­ciaż­by ze wszyst­ki­mi te­le­fo­na­mi pra­cu­ją­cy­mi na An­dro­idzie mo­że­my li­czyć na na­praw­dę po­rząd­ny ja­ko­ścio­wo pro­dukt, ma­ją­cy szan­sę na suk­ces ko­mer­cyj­ny.

Kie­dy bę­dzie moż­na go zo­ba­czyć? Plot­ki gło­szą, że pod­czas pre­zen­ta­cji LG G3 27 ma­ja w Lon­dy­nie.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na