Smartwatche dla górników
Lut13

Smartwatche dla górników

Wy­wo­dząca się z Kanady firma Illu­miti razem z SAP – jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia, ogło­siła pro­jekt sys­temu bez­pie­czeń­stwa dla kopalń opie­ra­jący się o chmurę oraz smar­twat­che dla gór­ni­ków.

Czytaj więcej