Smartwatche dla górników

Wy­wo­dząca się z Kanady firma Illu­miti razem z SAP – jed­nym z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia, ogło­siła pro­jekt sys­temu bez­pie­czeń­stwa dla kopalń opie­ra­jący się o chmurę oraz smar­twat­che dla gór­ni­ków.

Tego typu zega­rek ma umoż­li­wić sprawną komu­ni­ka­cję ze znaj­du­ją­cymi się pod zie­mią pra­cow­ni­kami, na przy­kład w celu ogło­sze­nia ewa­ku­acji.

Gór­nicy mie­liby także otrzy­my­wać regu­larne infor­ma­cje odno­śnie pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa, któ­rych prze­czy­ta­nie musia­łoby zostać przez nich potwier­dzone.

minesafe

Na co dzień, co godzinę muszą oni rapor­to­wać swój stan, co zmu­sza ich do prze­rwa­nia pracy. Dzięki smar­twat­chowi pro­blem ten zostałby wyeli­mi­no­wany dzięki temu, że zega­rek sam zapyta o stan i przyj­mie potwier­dze­nie, a w przy­padku braku reak­cji zgłosi koniecz­ność wysła­nia ekipy ratun­ko­wej.

Źró­dło: Cyfro­wyja. pl
Źró­dła obraz­ków: Edge­ne­ra­tion.com, Sapha­na­tu­to­rial. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na