SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia
Gru11

SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia

Opa­ska Smar­tBand U1 sta­nowi efekt współ­pracy marki Uni­tra z pol­skim start-upem OORT, który, jak przy­znaje jego szef, Rado­sław Tada­jew­ski, zaj­muje się prze­mianą zwy­kłych urzą­dzeń w inte­li­gentne.

Czytaj więcej