SmartBand U1 – pierwsza opaska od Unitry dla miłośników aktywnego trybu życia

Opa­ska Smar­tBand U1 sta­nowi efekt współ­pracy marki Uni­tra z pol­skim start-upem OORT, który, jak przy­znaje jego szef, Rado­sław Tada­jew­ski, zaj­muje się prze­mianą zwy­kłych urzą­dzeń w inte­li­gentne.

Elek­tro­niczna opa­ska umoż­li­wia użyt­kow­ni­kowi pomiar jego aktyw­no­ści. Dzięki Smar­tBand U1 może on na bie­żąco moni­to­ro­wać swoją aktyw­ność fizyczną poprzez pomiar dłu­go­ści prze­by­tego dystansu, ilo­ści spa­lo­nych kalo­rii czy liczby wyko­na­nych kro­ków. Wbu­do­wane w urzą­dze­nie sen­sory powo­dują, że osią­gnięte wyniki będą widoczne zarówno na urzą­dze­niu, jak i w apli­ka­cji. To jed­nak nie koniec – opa­ska ta umoż­li­wia rów­nież śle­dze­nie jako­ści snu.

Smar­tBand U1 pozwala na odczy­ta­nie peł­nej tre­ści powia­do­mie­nia, jakie poja­wia się na ekra­nie tele­fonu. W bar­dzo łatwy spo­sób można tu odczy­tać treść SMS-a, wia­do­mość e-mail czy inne powia­do­mie­nia. O połą­cze­niu przy­cho­dzą­cym opa­ska poin­for­muje nas poprzez wyświe­tle­nie na ekra­nie kon­taktu.

Posiada ona rów­nież cały sze­reg innych funk­cji – od usta­wia­nia alar­mów po wyświe­tla­nie komu­ni­ka­tów z kalen­da­rza. Na uwagę zasłu­guje rów­nież dys­kretny alarm wibra­cyjny przy­po­mi­na­jący o koniecz­no­ści zabra­nia ze sobą smart­fonu.

Img

Jeżeli cho­dzi o wygląd urzą­dze­nia, to dzięki swo­jemu ele­ganc­kiemu a zara­zem ponad­cza­so­wemu desi­gnowi przy­pad­nie ono do gustu zarówno kobie­tom, jak i męż­czy­znom. Smar­tBand U1 posiada zwięk­szoną odpor­ność na kurz i wil­goć co spra­wia, że można korzy­stać z niego pod­czas wyko­ny­wa­nia wszyst­kich codzien­nych czyn­no­ści takich, jak kąpiel czy tre­ning na siłowni. Opa­skę zdej­mo­wać należy jedy­nie pod­czas pły­wa­nia oraz łado­wa­nia. Zasto­so­wany tu ener­go­osz­czędny wyświe­tlacz OLED umoż­li­wia tygo­dniową pracę urzą­dze­nia mię­dzy łado­wa­niami.

Smar­tBand U1 wpro­wa­dzana jest na rynek przez firmę K-Con­sult. Suge­ro­wana cena pro­duktu wynosi 249 zło­tych.

Źródło: chip.pl

Źródła obrazków: sklepunitra.pl

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na