Dlaczego smartwatch Apple Watch nie nazywa się iWatch?

Kie­dy poja­wi­ły się pierw­sze prze­cie­ki na temat rze­ko­mej budo­wy smar­twat­cha przez fir­mę z Couper­ti­no, wszy­scy sądzi­li że nowe cac­ko będzie nosi­ło nazwę Apple iWatch. Było to cał­kiem roz­sąd­ne, bio­rąc pod uwa­gę nazew­nic­two wcze­śniej­szych pro­duk­tów, takich jak iMac, iBo­ok, iPho­ne, iPad czy iPod. Mało tego, takiej nazwy wszy­scy uży­wa­li nie tyl­ko na samym począt­ku, gdy jesz­cze smar­twatch był w sfe­rze domy­słów, ale nawet wte­dy gdy już zega­rek był nie­ofi­cjal­nie potwier­dzo­ny.

Jakie więc było zasko­cze­nie, gdy we wrze­śniu zeszłe­go roku Tim Cook zapre­zen­to­wał smar­twat­cha nazwa­ne­go po pro­stu Apple Watch. Jak się oka­za­ło, brak uży­cia przedrost­ka „i” zwią­za­ny był z zastrze­że­niem przez kali­for­nij­ską fir­mę OMG Elec­tro­nic zna­ku towa­ro­we­go iWatch w sierp­niu 2012 roku. Fir­ma ta na prze­strze­ni wrze­śnia i paździer­ni­ka tego same­go roku pró­bo­wa­ła zebrać fun­du­sze na budo­wę smar­twat­cha za pośred­nic­twem stro­ny crowd­fun­din­go­wej (finan­so­wa­nia spo­łecz­no­ścio­we­go) Indie­go­go. Celem było uzbie­ra­nie 100 tysię­cy dola­rów ame­ry­kań­skich, jed­nak zbiór­ka zakoń­czy­ła się mar­nym wyni­kiem 1434 dola­rów.

familiar_large

W czerw­cu 2007 roku fir­ma M. Z. Ber­ger & Co. z Nowe­go Jor­ku pró­bo­wa­ła zastrzec nazwę iWatch, jed­nak sta­ra­nia te zosta­ły zablo­ko­wa­ne przez szwaj­car­skie­go pro­du­cen­ta zegar­ków – fir­mę Swatch. W Unii Euro­pej­skiej pra­wa do tej nazwy były w posia­da­niu fir­my Pro­ben­di już od 2008 roku. Na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej jasno i wyraź­nie gro­zi­ła pod­ję­ciem kro­ków praw­nych wszyst­kim, któ­rzy pró­bo­wa­li­by uży­wać nazwy iWatch. Co cie­ka­we, w Szwaj­ca­rii zastrze­żo­na jest nato­miast nazwa Apple Watch! Wła­ści­cie­lem praw jest fir­ma Leonard Time­pie­ces i wie­le wska­zu­je na to, że w związ­ku z tym, pre­mie­ra inte­li­gent­ne­go zegar­ka Apple będzie tam opóź­nio­na.

Jeśli ktoś Was teraz spy­ta, cze­mu Apple nie nazwa­ło swo­je­go zegar­ka iWatch – wie­cie co mu odpo­wie­dzieć. Oczy­wi­ście Apple nie twier­dzi, że nie będzie pró­bo­wa­ło wyku­pić praw do nazwy iWatch wszę­dzie tam gdzie jest zastrze­żo­na, tak jak to wcze­śniej zro­bi­ła z nazwą iPho­ne oraz iPad. W przy­pad­ku smart­fo­na – Apple uło­ży­ło się z fir­mą Cisco, któ­ra od jakie­goś cza­su sprze­da­wa­ła swo­je tele­fo­ny IP uży­wa­jąc nazwy IPho­ne. Jeśli cho­dzi o tablet, Apple zmu­szo­ne było zapła­cić za uży­wa­nie nazwy iPad fir­mie Pro­view, któ­ra zare­je­stro­wa­ła ją na tere­nie Chin.

Źródło: phoneArena.com
Obrazki pobrane ze strony Apple.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na
  • kuba

    świetny artykuł :)

    • Smartman

      Dzięki! Taka tam ciekawostka 😉