Google, Intel i Tag Heuer planują wspólnie stworzyć smartwatcha

Tag0Heuer-smartwatch-androdi-wear

Pro­du­cent luk­su­so­wych zegar­ków TAG Heu­er ujaw­nił na trwa­ją­cych obec­nie tar­gach w Bazy­lei umo­wę zawar­tą z Google i Inte­lem. Otóż, ci trzej wiel­cy pla­nu­ją wspól­ny­mi siła­mi stwo­rzyć – jak sami twier­dzą – „naj­lep­szy inte­li­gent­ny zega­rek”.

Tag Heu­er ma być odpo­wie­dzial­ny za wygląd, Google za opro­gra­mo­wa­nie, a Intel – za kom­po­nen­ty. Czyż­by­śmy w koń­cu docze­ka­li się kon­ku­ren­ta dla luk­su­so­we­go Apple Watch Edi­tion, któ­re­go ceny zaczy­na­ją się od 10 tysię­cy dola­rów ame­ry­kań­skich? Tego dowie­my się, jak tyl­ko zoba­czy­my coś wię­cej niż roz­ta­cza­ne pięk­ne wizje.

Kie­dy może­my się spo­dzie­wać tego Apple Watch kil­le­ra? Cóż, nie prę­dzej niż pod koniec bie­żą­ce­go roku.

Poni­żej zamiesz­cza­my ofi­cjal­ne nagra­nie z kon­fe­ren­cji.

Źró­dło: Blo­om­berg.com
Obraz­ki pobra­ne ze stro­ny pho­ne­Are­na.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na