No­wy ze­ga­rek, no­wy sys­tem – Sam­sung w na­tar­ciu

Ja­kiś czas te­mu za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ły no­we Smar­twat­che od Sam­sun­ga. Mo­wa o trzech mo­de­lach, z któ­ry­mi mie­li­ście oka­zje za­po­znać się na blo­gu. Jak też za­pew­ne pa­mię­ta­cie, mie­siąc te­mu wspo­mi­na­łem o An­dro­id We­ar, spe­cjal­nie do­pa­so­wa­nym sys­te­mie pod urzą­dze­nia no­szo­ne.

Samsung Gear

Obrazek pobrany z androidcentral.com

Sam­sung bar­dzo do­brze wy­cho­dzi na sprze­da­ży sprzę­tu sy­gno­wa­nym zie­lo­nym ro­bo­ci­kiem. Wi­dać to cho­ciaż­by na nie­zwy­kle uda­nych wy­ni­kach sprze­da­ży no­wego mo­de­lu Ga­la­xy S5 – mi­mo iż nie ofe­ru­je ni­cze­go nad­zwy­czaj­ne­go to we­dług wstęp­nych pro­gnoz sprze­da­je się le­piej niż do­brze.
Co ma po­wyż­szy aka­pit wspól­ne­go z smar­twat­cha­mi? To, że Sam­sung za­po­wie­dział no­we urzą­dze­nie pra­cu­jące na sys­te­mie An­dro­id We­ar, któ­re ma się po­ja­wić na pół­kach skle­po­wych w oko­li­cach koń­ca te­go ro­ku. Mo­że wy­da­wać się to za­ska­ku­ją­cym kro­kiem uwzględ­nia­jąc fakt, że ostat­nie mo­de­le pra­cu­ją pod kon­tro­lę sys­te­mu Ti­zen, jed­nak z dru­giej stro­ny zi­gno­ro­wa­nie An­dro­ida też nie by­ło­by zbyt do­brym po­su­nię­ciem.
Nie po­zo­sta­je nic in­ne­go jak cze­kać na to, aby ko­lej­ni pro­du­cen­ci za­de­kla­ro­wa­li chęć pro­duk­cji wła­snych mo­de­li smar­twat­chy z tym sys­te­mem. Być mo­że do­pa­so­wa­nie An­dro­ida do urzą­dzeń mo­bil­nych jest po­cząt­kiem ery po­pu­lar­no­ści ko­lej­ne­go ty­pu ga­dże­tów.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na