Przecieki o nowym Mi Band 5 mówią o asyście Alexy i mierzeniu poziomu tlenu we krwi. Co jeszcze?

Xia­omi Mi Band 4 należy do naj­po­pu­lar­niej­szych inte­li­gent­nych opa­sek na świe­cie (ze względu na przy­stępną cenę i dzięki posia­da­niu wszyst­kich pod­sta­wo­wych funk­cji, w jakie powi­nien być wypo­sa­żany moni­tor aktyw­no­ści i snu). Jak się wydaje, suk­ces czwartej wersji jak i jej poprzed­ni­czek, zachę­cił Xia­omi do pla­no­wa­nia ogło­sze­nia kolej­nej: Mi Band 5 – i to już w czerwcu.

Asy­sta Ale­xy­

Prze­cieki doty­czące glo­bal­nej wer­sji nowej Mi Band 5 pocho­dzą z TizenHelp i zapo­wia­dają, że po raz pierw­szy w Mi Band będzie można uzy­skać pomoc asy­stenta, a kon­kret­nie Alexy. Z tego wynika, że nowa edy­cja tej inte­li­gent­nej opa­ski będzie jed­no­cze­śnie pierw­szą, w któ­rej wresz­cie zostaną zamon­to­wane mikro­fon i gło­śnik. Mi Band 4 (i wer­sje wcze­śniej­sze) przy powia­do­mie­niach i alar­mach komunikował się wyłącznie za pośrednictwem ekranu dotykowego.

Wy­ja­śnie­nie alter­na­tywne (i bar­dziej praw­do­po­dobne), zakłada, że opa­ska uru­chomi Alexę na zewnętrznym urzą­dze­niu, takim jak smart­fon lub inte­li­gentny gło­śnik i że to wła­śnie to inne urzą­dze­nie uży­czy asy­sten­towi mikro­fonu i gło­śnika.

Do­dat­kowe opcje, wciąż bez NFC

Do­dat­kowo, według źró­deł infor­ma­cji Mi Band 5 będzie miał moni­tor cyklu men­stru­acyj­nego i moni­tor poziomu tlenu we krwi.

Roz­cza­ro­wuje infor­ma­cja, że Mi Band 5 tak jak Mi Band 4 będzie mieć wspar­cie NFC tylko w Chi­nach (więc nie ma co liczyć na NFC w wer­sjach na rynek mię­dzy­na­ro­dowy).

De­si­gn

Xia­omi Mi Band 4 ma jasny i kolo­rowy 0,95 calowy wyświe­tlacz doty­kowy AMOLED, który rów­no­cze­śnie poka­zuje czas, datę, puls i liczbę kro­ków,  razem z smart­fonowymi powia­do­mie­niami.

Na­to­miast Mi Band 5, który ostat­nio można było zoba­czyć na nie­po­twier­dzo­nych zdję­ciach z wycieku, ma znacz­nie więk­szy, okrą­gły wyświe­tlacz.

Czy rze­czy­wi­ście Mi Band 5 ma być tak rady­kalną nowo­ścią nawet jeśli cho­dziłoby o sam wyświe­tlacz czy może to zdję­cie to oszu­stwo – to się jesz­cze okaże.

miband5leakedimg

Zdję­cia nowego Mi Band 5, które wycie­kły, wydają się zbyt dobre, by były praw­dziwe dla eko­no­micz­nej inte­li­gent­nej opa­ski.

 

Źró­dło: Rado­slav Min­kov (autor), www.pho­ne­arena.com
Źró­dło obraz­ków: www.pho­ne­arena.com

Agnieszka Kuś

Autor: Agnieszka Kuś

Estetka. Uważa, że przestrzeń cyfrowa to idealne miejsce do uprawiania i odbierania kultury wysokiej. Lubi też ładne i praktyczne akcesoria z kategorii "do założenia".

Udostępnij na