Smartwatch Apple Watch – procesor, pamięć i łączność

Smar­twat­che Apple Watch napę­dza zapro­jek­to­wa­ny przez Apple, a wypro­du­ko­wa­ny przez Sam­sun­ga pro­ce­sor Apple S1. Jak twier­dzi eki­pa z Couper­ti­no, jest on pra­wie tak moc­ny jak ten mon­to­wa­ny w smart­fo­nie iPho­ne 4S. Stwo­rzo­ny w 28 nm pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym pro­ce­sor głów­ny wraz z pamię­cią ope­ra­cyj­ną, maso­wą, pro­ce­so­rami odpo­wie­dzial­ny­mi za łącz­ność i sen­so­ry znaj­du­ją się w poje­dyn­czym, zala­nym żywi­cą modu­le – uzy­sku­jąc względ­ną odpor­ność na czyn­ni­ki zewnętrz­ne. To tzw. SiP (sys­tem-in-a-pac­ka­ge) ozna­cza­ją­cy urzą­dze­nie pół­prze­wod­ni­ko­we skła­da­ją­ce się wie­lu goto­wych chi­pów miesz­czą­cych się w jed­nej obu­do­wie.

 Apple-S1-heatspreader    Apple-S1-chips    Apple-S1-in-watch

Nie­ste­ty, oprócz powyż­sze­go, pra­wie nic nie wie­my na temat same­go pro­ce­so­ra. Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę fakt, że więk­szość zaso­bo­żer­nych pro­ce­sów będzie wyko­ny­wał spa­ro­wa­ny z urzą­dze­niem iPho­ne – pro­ce­sor smar­twat­cha nie musi nale­żeć do naj­wy­daj­niej­szych, bo koniec koń­ców nie będzie miał zbyt wie­le do robo­ty.

Dostaw­cy kom­po­nen­tów twier­dzą, że zega­rek dosta­nie do dys­po­zy­cji 512 MB pamię­ci ope­ra­cyj­nej i 8 GB prze­strze­ni na dane. W przy­pad­ku tych 8 GB wystę­pu­ją jed­nak pew­ne obostrze­nia. Otóż, jeśli chce­my zosta­wić iPho­na w domu i pod­czas poran­ne­go bie­ga­nia słu­chać muzy­ki wprost z zegar­ka, do dys­po­zy­cji będzie­my mie­li jedy­nie 2 GB (co pozwo­li na zapi­sa­nie oko­ło 200 ulu­bio­nych empe­tró­jek). Zarzą­dzać muzy­ką w smar­twat­chu Apple Watch może­my dzię­ki apli­ka­cji o tej samej nazwie udo­stęp­nio­nej już w iOS 8.2. Na prze­cho­wy­wa­nie zdjęć prze­zna­czo­ne jest nato­miast jedy­nie 75 MB prze­strze­ni dys­ko­wej. Ma to sens: kie­dy impor­tu­je­my zdję­cia do smar­twa­cha zosta­ją one zop­ty­ma­li­zo­wa­ne tak, by popraw­nie wyświe­tlać się na małym ekra­nie, dzię­ki cze­mu zaj­mą znacz­nie mniej miej­sca niż ory­gi­na­ły. 75 MB powin­no wystar­czyć na trzy­ma­nie oko­ło 100 zdjęć, co – nie oszu­kuj­my się – na potrze­by prze­cho­wy­wa­nia zdjęć w zegar­ku wyda­je się być ilo­ścią wystar­cza­ją­cą. Pozo­sta­łe 6 GB zosta­nie wyko­rzy­sta­ne jako prze­strzeń na apli­ka­cje i ich dane. Obec­nie zaso­by są prze­sy­ła­ne na bie­żą­co z iPho­na w momen­cie, gdy dana apli­ka­cja jest uży­wa­na w zegar­ku. W przy­szło­ści, gdy zosta­nie upu­blicz­nio­ne SDK ma się to zmie­nić.

Za łącz­ność w Apple Wat­ch będzie odpo­wia­dał naj­praw­do­po­dob­niej chip Bro­ad­com­m BCM4334, uży­wa­ny już wcze­śniej w Sam­sun­gu Gala­xy S3 czy iPho­nie 5. Układ ten obsłu­gu­je łącz­ność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Blu­eto­oth 4.0, radio FM oraz NFC (nie­ste­ty wyłącz­nie na potrze­by Apple Pay).

Źró­dło: pho­ne­Are­na.com, 5to­9mac.com
Obraz­ki pocho­dzą ze stro­n: Apple.com, phoneArena.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na