Smartwatch Apple Watch – z czego zbudowane jest to cacko?

Smar­twatch Apple Watch ma wszyst­kie cechy, by stać się nowym lide­rem na ryn­ku inte­li­gent­nych zegar­ków. I wca­le nie cho­dzi o pre­cy­zyj­nie wygra­we­ro­wa­ne logo nagdry­zio­ne­go jabł­ka, a o to, że nikt wcze­śniej nie pod­szedł do tema­tu z takim pie­ty­zmem i nie pomy­ślał, by do wypro­du­ko­wa­nia smar­twat­cha użyć naj­wyż­szej jako­ści mate­riałów w połą­cze­niu z naj­now­szą tech­no­lo­gią i – o zgro­zo! – rekla­mo­wać go jako biżu­te­rię, a nie gadżet.

Co takie­go nie­sa­mo­wi­te­go sie­dzi w tym – jak twier­dzi Tim Cook – „od nowa wymy­ślo­nym” inte­li­gent­nym zegar­ku? W cią­gu naj­bliż­szych dni przyj­rzy­my się wni­kli­wie mate­ria­łom i tech­no­lo­giom, któ­re drze­mią w naj­now­szym dziec­ku Apple. Poni­żej ujaw­nia­my kil­ka szcze­gó­łów doty­czą­cych mate­riałów, z któ­rych powsta­ły zapre­zen­to­wa­ne ostat­nio mode­le Apple Watch.

Inży­nie­ro­wie Apple pro­jek­tu­jąc swo­je­go smar­twat­cha wzię­li na warsz­tat alu­mi­nium, stal nie­rdzew­ną i 18-kara­to­we zło­to, po czym przy­ję­li sobie za cel, by użyć naj­lep­sze­go alu­mi­nium, naj­lep­szej sta­li nie­rdzew­nej i naj­lep­sze­go zło­ta, a następ­nie zaadop­to­wać je do budo­wy Apple Wat­cha.

s42si-sbbl-sel

Alu­mi­nium zosta­ło wybra­ne jako baza koper­ty Watch Sport. Fir­ma zde­cy­do­wa­ła się na alu­mi­nium z serii 7000, uży­wa­ne­go do budo­wy ram pro­fe­sjo­nal­nych rowe­rów, po czym stwo­rzy­ła nowy stop o 60% wytrzy­mal­szy, przy gęsto­ści o jed­ną trze­cią mniej­szej niż stal nie­rdzew­na. Każ­da alu­mi­nio­wa koper­ta jest obra­bia­na, szli­fo­wa­na a następ­nie pia­sko­wa­na mikro­sko­pij­ny­mi dro­bin­ka­mi cyr­ko­nii, tak by uzy­skać saty­no­we wykoń­cze­nie. Na koniec koper­ta pod­da­wa­na jest pro­cesowi ano­do­wa­nia, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je powło­kę odpor­ną na zadra­pa­nia i koro­zję. I to nie wszyst­ko. Szkło uży­te w Watch Sport jest opa­ten­to­wa­nym przez Apple szkłem typu Ion-X, zbli­żo­nym wła­ści­wo­ścia­mi do tego uży­wa­ne­go w waha­dłow­cach kosmicz­nych i szyb­kiej kolei, gdyż jest pięć razy wytrzy­mal­sze niż stan­dar­do­we szkło. Kon­struk­cję dopeł­nia flu­oro­ela­sto­mer – poli­me­ro­we two­rzy­wo sztucz­ne, z któ­rego zbu­do­wa­ny jest pasek dostar­cza­ny wraz z tym mode­lem smar­twat­cha. Ten podob­ny do gumy ela­stycz­ny i wytrzy­ma­ły mate­riał jest ognio­trwa­ły i wodo­od­por­ny. Nie strasz­ne mu są też związ­ki che­micz­ne, takie jak np. pali­wa, ole­je lub kwa­sy. Uży­wa­ny jest do pro­duk­cji prze­wo­dów che­micz­nych lub naj­wyż­szej kla­sy ręka­wic ochron­nych.

w42sb-slbk-sel

W mode­lu nazwa­nym po pro­stu Apple Watch pierw­sze skrzyp­ce gra stal nie­rdzew­na. Apple uwiel­bia stal nie­rdzew­ną, ale prze­cież zwy­kła stal nie speł­ni­ła­by ich wyso­kich stan­dar­dów. W związ­ku z tym, inży­nie­ro­wie stwo­rzy­li stal o 80% tward­szą poprzez pro­ces kucia na zim­no i uży­li jej jako mate­ria­łu koper­ty i bran­so­let­ki. Doda­li rów­nież kar­bo­no­wą powło­kę, by stwo­rzyć koper­tę w kolo­rze gwiezd­nej czer­ni i dopa­so­wa­nej do niej sta­lo­wej opa­ski. Szyb­ka tego mode­lu wyko­na­na jest ze szkła sza­fi­ro­we­go.

e38yg-mbrd-detail

Na koniec Apple zabra­ło się za zło­to, do wyko­na­nia nie­przy­zwo­icie dro­gie­go mode­lu Apple Watch Edi­tion. Jako że zło­to jest dość mięk­kim mate­ria­łem, któ­re moż­na by bez więk­sze­go pro­ble­mu zadra­pać, fir­ma opa­ten­to­wa­ła utwar­dzo­ny stop, uzy­sku­jąc dwa razy więk­szą twar­dość niż stan­dar­do­we 18-kara­to­we zło­to. Żeby nie było nie­do­mó­wień – to na­dal 18-kara­to­we zło­to i jest dostęp­ne w natu­ral­nym żół­tym i czer­wo­nym kolo­rze. Tu rów­nież otrzy­mu­je­my sza­fi­ro­wą szyb­kę. Jeśli cho­dzi o paski dostęp­ne z tym mode­lem smar­twat­cha, Apple zamó­wi­ło skó­rę w „trzech naj­lep­szych zna­nych gar­bar­niach rze­mieśl­ni­czych na świe­cie”, doda­jąc magne­sy do piko­wa­nych pasków Leather Loop (do pre­cy­zyj­nej regu­la­cji dłu­go­ści paska), oraz wewnętrz­ną war­stwę odpor­ne­go na roz­cią­ga­nie poli­me­ru (moc­niej­sze­go o Kevla­ru), do pasków Modern Buc­kle.

Tak więc sami widzi­cie: jeśli weź­mie­my pod uwa­gę choć­by same mate­riały, nie może­my się nie zgo­dzić ze stwier­dze­niem, że smar­twa­che od Apple zosta­ły wymy­ślo­ne od nowa.

Nato­miast jeśli jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni, co skry­wa się wewnątrz opi­sa­nych powy­żej kopert, zapra­sza­my do kolej­ne­go arty­ku­łu, poświę­co­ne­go tech­no­lo­giom uży­tym w smar­twat­chu Apple Watch.

źró­dło: pho­ne­Are­na.com, Apple.com
obraz­ki pobra­ne ze stro­ny: Apple.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na