Umarł smartwatch Samsung Orbis, żyje Gear A

Mamy dla Was kolej­ne prze­cie­ki na temat naj­now­sze­go smar­twat­cha ze staj­ni fir­my Sam­sung. Jakiś czas temu dono­si­li­śmy o zegar­ku z obro­to­wym pier­ście­niem, robo­czo nazwa­ne­go Orbis. Teraz już wie­my jaką będzie nosił ofi­cjal­ną nazwę. Pro­szę Pań­stwa, oto przed­sta­wia­my smar­twat­cha Gear A! Tada­am!

samsung-round-smartwatch

Oczy­wi­ście, co to były za news, jeśli infor­mo­wa­li­by­śmy jedy­nie o zmia­nie nazwy? Chce­cie wię­cej? Pro­szę bar­dzo: Gear A dostęp­ny będzie w dwóch wer­sjach. Jed­na będzie ofe­ro­wać łącz­ność Blu­eto­oth i Wifi, dru­ga nato­mia­st… 3G i Wifi! Otrzy­ma­my więc pięk­ne­go smar­twatcha z okrą­głą tar­czą, kame­rą i moż­li­wo­ścią wyko­ny­wa­nia połą­czeń bez­po­śred­nio z nad­garst­ka bez potrze­by nosze­nia smart­fo­na. Dwa warian­ty to dosko­na­ły pomysł, bio­rąc pod uwa­gę, że smar­twatch posia­da­ją­cy łącz­ność 3G z pew­no­ścią nie będzie nale­żał do naj­tań­szych.

Czyż­by Sam­sung znów chciał prze­jąć pałecz­kę pierw­szeń­stwa w pro­duk­cji inte­li­gent­nych zegar­ków? Mamy nadzie­ję dowie­dzieć się tego już wkrót­ce!

Źró­dło: sammobile.com
Obraz­ki pobra­ne ze stro­ny: phoneArena.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na
 • ptrik

  Kurde myślałem, że to może być to na co czekałem, ale po co ta kamera…

  • Smartman

   Kamera ma służyć jako np. czytnik kodów kreskowych, dzięki czemu będzie można szybciej znaleźć (i oczywiście – kupić) dany produkt. Do tego – zapewne – skanowanie notatek, rozpoznawanie i tłumaczenie napisów.

  • Smartman

   Kamera ma służyć jako np. czytnik kodów kreskowych, dzięki czemu będzie można szybciej znaleźć (i oczywiście – kupić) dany produkt. Do tego – zapewne – skanowanie notatek, rozpoznawanie i tłumaczenie napisów.

 • Norbert G

  Wreszcie Samsung będzie podobny do zwykłego zegarka, jeszcze jakby pracował pod Android Wear.
  smartwatch-test.blogspot.com

  • Smartman

   Bo ja wiem? Własny smartwatch, własny ekosystem. No i nie trzeba płacić innym za licencję, więc koszty ponoszone przez końcowego użytkownika są niższe 😉