Wrażenia z użytkowania Goclever Chronos Eco – część 3

chronos eco tarcza

Jest to już trzeci wpis z re­la­cji do­ty­czą­cej użyt­ko­wa­nia smar­twat­cha Goc­le­ver Ch­ro­nos Eco. W pierw­szym wpi­sie mie­li­ście oka­zję za­po­znać się z ogól­nym wy­glą­dem smar­twat­cha, w ko­lej­nym by­ły pierw­sze wra­że­nia z użyt­ko­wa­nia. Dzi­siaj po­sta­no­wi­łem co-nie-­co na­pi­sać o funk­cjach, o któ­rych do­tych­czas nie in­for­mo­wa­łem.

Pierw­szą z nich jest bu­dzik. Za po­mo­cą apli­ka­cji w te­le­fo­nie mo­że­my na­sta­wić alar­my na po­szcze­gól­ne dni ty­go­dnia. Za­sy­pia­jąc z ze­gar­kiem nie wy­ry­wa on nas ze snu gło­śnym wy­ciem, tyl­ko bu­dzi wi­bra­cja­mi o da­nej go­dzi­nie. Do­dat­ko­wo, je­że­li w mo­men­cie pój­ścia spać włą­czy­my od­po­wied­nią opcję – po po­bud­ce wi­dzi­my ogól­ną cha­rak­te­ry­sty­kę snu. Tym sa­mym, po­dob­nie jak w przy­pad­ku ru­chu – mo­że­my usta­lać so­bie ce­le do­ty­czą­ce na­szej sen­nej ak­tyw­no­ści. Nie­ste­ty, brak opcji drzem­ki. Gdy­by ją po­sia­dał, to by by­ło to we­dług mnie lep­sze roz­wią­za­nie niż stan­dar­do­wy bu­dzik.

chronos sen

Wa­r­tą uwa­­gi wła­ści­wo­ścią ze­­ga­r­ka jest wo­­do­sz­cze­l­ność. We­­dług pro­­du­­ce­n­ta wy­­no­­si ona 5 ATM czy­­li wy­­nik po­­zwa­­la­­ją­­cy na ką­piel w wan­nie. Na ra­zie nie od­wa­ży­łem się na peł­ny kon­takt ze­gar­ka z wo­dą, a je­dy­nie na za­chla­pa­nie i mo­gę po­twier­dzić, że przy­­pa­d­ko­­we ze­­tk­nię­­cie z wo­­dą nie wpły­­wa na je­­go dzia­­ła­­nie.

Po trzech za­wiesz­kach, ja­­kie ze­ga­rek za­li­czył na po­cząt­ku (opi­sa­nych w po­­prze­d­nim po­­­ście), by­­łem do nie­go nie­­co uprze­­dzo­­ny. Je­d­nak po ta­m­tym dniu mu­­szę przy­­znać, że nie zda­­rzy­­ło mu się wię­cej za­­wie­­sić, za co mu­­szę mu dać wiel­kie­go plu­sa.

Już za kil­ka dni na­pi­szę pod­su­mo­wa­nie. Je­że­li ma­cie jesz­cze ja­kieś py­ta­nia, to jest na to ostat­nia chwila, bym, mógł to spraw­dzić na wła­sną rę­kę 😉

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na
  • Watchmen

    Sterować głośnością niestety się nie da. Możemy za to przełączać się między utworami. Nie wiem jak będzie w przypadku Powerampa, za to mogę podzielić się doświadczeniami z użytkowania w trakcie testów. W Spotify nie mogłem przełączać się między utworami, natomiast w aplikacji standardowej nie było z tym problemu.

    Z tego co widzę na podstawie opinii, problem występuje kiedy utwory streamowane są z internetu więc z Powerampem powinien współpracować :)

  • blacktube

    Cześć, czy jest możliwość sterowania muzyką (zmienianie utworów) i regulowania głośnością przy użyciu tego smartwatcha ? Mam fona na androidzie i używam powerampa do słuchania muzyki.