Smartwatch Lg W100 (G Watch Buddy)

Smartwatch Lg W100 (G Watch Buddy)

Smartwatch Lg W100 (G Watch Buddy) to praw­do­po­dob­nie naj­tań­szy smar­twatch z Android Wear jaki można kupić.
Pro­sta sty­li­styka ukrywa drze­miące w nim moż­li­wo­ści, które stwa­rza Android Wear.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.65” 280×280
 • pro­ce­sor Snap­dra­gon 400
 • 512 MB RAM
 • 4 GB ROM
 • bate­ria 400 mAh
 • Blu­eto­oth 4.0
 • cer­ty­fi­kat IP67
 • wymiary 37.9 x 46.5 x 9.95 mm
 • waga 63 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • zdalna kame­ra­
 • pilot mp3
 • dostęp do apli­ka­cji na Android Wear ze sklepu.
 • współ­pra­cuje z sys­te­mem Andro­id

Cena:
Można go nabyć już za nieco ponad 400 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na